Ga naar de inhoud

Inhuldiging oorlogsmonument 1920

Bij de inhuldiging van het oorlogsmonument te Outgaarden op 30 mei 1920

Bij de inhuldiging van het oorlogsmonument te Outgaarden op 30 mei 1920 wordt er ter plaatse een grote stoet gehouden met zowel de katholieke harmonie van Hoegaarden (Paradijs/Paradis), als de liberale harmonie uit de Cercel/Cercle.

De katholieken dragen hier nog altijd de stichtingsnaam van de harmonie, terwijl die eigenlijk toekwam aan de liberalen, sinds ‘Les Mélomanes de la Grande Ghète’ definitief uit elkaar waren gegaan in de jaren 1870. Twee muziekmaatschappijen met dezelfde naam maar van een andere politieke strekking en elk een eigen lokaal.

't Cleyn Paradis

 ‘t Cleyn Paradis zoals het verbouwd werd in de jaren 1920 tot gewoon woonhuis

Het onderscheid wordt in het programma gemaakt door voor elk het repetitie-/concertzaal te vermelden. Het zal pas in 1946 zijn dat de katholieke harmonie een nieuwe benaming kiest: ‘De Vrije Muziekliefhebbers van Hoegaarden’.
Wat ook opvalt is dat de plechtigheid doorgaat in de gemeente Autgaerden, officieel een gehucht van Zétrud Lumay van 1810 tot en met 1922; de scheiding was in 1920 door de Provincieraad goedgekeurd, de kamer stemde ze ook in juni 1922 en de Senaat 8 dagen later.
De wet van 26 juli 1922 maakt van Outgaarden een zelfstandige gemeente.
De eerste gemeenteraadsverkiezingen gaan door op 1 oktober 1922. Het eerste proces-verbaal van de zittingen van de gemeenteraad wordt geacteerd de 12de november 1922

Programma van de feestelijkheden

Programma van feestelijkheden van 30 mei 1920

GEMEENTE AUTGAERDEN
GROOT
Vaderlandsch Feest
op ZONDAG 30 MEI 1920

Programma

11 u. (zomeruur): Plechtige lijkdienst voor de gesneuvelden.
3 1/2 u. : Groote zinnebeeldige stoet.

Groepen 

1. Gendarmen
2. Ruiters.
3. Fanfaren L’Avenir », St-Jans-Geest.
4. De Belgische Kleuren – 3 juffrouwen te paard.
5. Verheerlijking van Koning en Koningin (wagen)
6. a) Oud-Strijders van Autgaerden.
6. b) Oud-Strijders van Zittaard-Lummen, Hougaerde, Thienen.
6.c) Oud-soldaten van Hougaerde. Leopoldisten.
7. De Zegepraal (wagen).
8. Fanfaren «La Renaissance, Neerheylissem.
9. Zes provinciën ; groep jongens.
10. Matigheidsbond, Hougaerde.
11. Opeisching van mannen voor Duitschland. Gedeporteerden.
12. De Weldadigheid (wagen).
13. Harmonie • Les Mélomanes de la Grande-Ghete», Hougaerde(Cercle)
14. Drij provinciën ; groep meisjes.
15. Het Rood-Kruis. De Verminkten.
16. De Verbondenen (wagen).
17. De Verdediging aan den Yzer (wagen)
18. Harmonie Les Melomanes de la Grande-GheteHougaerde Paradijs
19. Uitdrijving van keizer Willem uit Belgie. 20. Feestcommissie en Gemeenteoverheid.

Wegwijzer

Vorming van den stoet: Kerkstraat en Hougaerdestraat,
Optocht langs : Meisjesschoolstraat, Doelen, Paenhuysbeek, Hoogstraat, Boterstraat, Hougaerdestraat, Groote-Brugstraat, St-Rochusstraat, Kerkstraat, Meisjesschoolstraat, Meisjesschool, waar de stoet ontbonden wordt.

Aan de kerk 

Inhuldiging van grafmonument en huldiging der oudstrijders, verminkten en gedeporteerden. Uitdeeling van diploma’s.

Programme des festivités

COMMUNE DE AUTCHARD
GRANDE
Fête Patriotique
DIMANCHE 30 MAI 1920


Davant l’église: Inauguration du monument funebre; hommage aux combattants, mutilés et déportés. Distribution de diplomes.

Programme

11 h. (h. e.) Service funebre pour les morts.
3 1/2 h. Grand Cortège Allégorique.

Groupes

1. Gendarmes.
2. Cavaliers.
3. Fanfares L’Avenir , St-Jean-Geest.
4. Couleurs Nationales – 3 filles à cheval.
5. Glorification du Roi et de la Reine (char)
6. a) Combatfants de Autchard.
6.b) Combattants de Zétrud-Lumay. Hougaerde et Tirlemont.
6.c) Léopoldistes de Hougaerde.
7. Le Triomphe (char)
8. Fanfares La Renaissance », Neerheylissem.
9. Six provinces ; groupe de garçons.
10. Ligue de tempérance, Hougaerde.
11. Requisition d’hommes pour l’Allemagne. Déportés.
12. La Bienfaisance (char)
13. Harmonie « Les Mélomanes de la Grande Ghete » Hougaerde (Cercle)
14. Trois provinces ; groupe de filles.
15. La Croix-Rouge. Mutiles.
16. Les Alliés » (char)
17. La Défense de l’Yzer. Tranchée (char)
18. Harmonie Les Melomanes de la Grande-Ghète Hougaerde, (Paradis)
19. Expulsion de l’empereur Guillaume II.
20. Comité des fêtes et autorités.

Itinéraire

Formation du cortège : Rue de l’église et rue de Hougaerde.
Départ par : Rue de l’école des filles, rue du seigle, Paenhuysbeek, rue Haute, rue au Beurre, rues de Hougaerde, du Grand-Pont. St-Roch. de l’église, de l’école des filles jusqu’à l’école, où le cortège se dissoud.

Aan de kerk 

Inhuldiging van grafmonument en huldiging der oudstrijders, verminkten en gedeporteerden. Uitdeeling van diploma’s.

Voor de oprichting van het monument:

Er werd een omhaling gehouden van huis tot huis (1.820 fr.), de gemeente Zétrud-Lumay gaf 1.000 fr. en het Kerkfabriek 200. Er werden ontwerpen gevraagd te Tienen, Brussel en Ecaussines. De gebroeders Lancelle van Tienen mochten aan de slag en eind novemeber 1919 was het monument klaar.

Voor de inhuldiging waren er naast de stoet ook 12 erepoorten (-bogen) opgericht versierd met groen en bloemen. De feestelijkheden begonnen met een plechtige lijkdienst om 10 u. voor de gesneuvelden en de stoet vertrok om half drie aan zijn rondgang door de straten. De gelegenheidstoespraak werd gehouden vanop een spreekgestoelte opgericht tegen de muur van het kerkhof, door E.H. Vennekens, leraar aan het O-L-Vrouw college te Tienen, die vier jaar aan het front legeraalmoezenier was geweest. Daarna kwamen nog de graaf van Limburg Stirum, burgemeester en Camiel Fourie, oud-strijder, aan het woord. Alle oud-strijders kregen tot slot een diploma als herinnering van hun deelname aan de oorlog. En daarna werd er kermis gevierd tot in de kleine uren…

De stoet werd met succes georganiseerd en in goede banen geleid door Henri Lebegge, Petrus Bailly, Henri Claude en Emiel Serulus

Het komiteit

dat gevormd werd om het monument op te richten bestond uit Alfons Vandermolen als voorzitter, pastoor Diels als secretaris, Albert Maes, Henri Nijs, Hippolyte Wauters en Augustin Degrez. Wauters en Degrez deden de huis-aan-huis omhaling.

Tot slot deze samenvatting van pastoor Diels:

‘…(ons Outgaarden is) zo goed gespaard was geweest in vergelijking met vele andere gemeenten, ja omdat er weelde was gekomen -het fortuin der steden was naar den buiten verplaatst-moet men langs de andere kant vaststellen dat er van de soldaten door Outgaarden aan het vaderland gegeven, in verhouding, meer gesneuveld zijn dan op menige andere gemeente, 1/6de ongeveer is gevallen, en dat is veel.’ [1][1]

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-213-54ste-jaargang-4-2018

Bronnen en citaten[+]