Ga naar de inhoud

Content

Alpaidis (Pdf)

Tijdschrift Alpaïdis Inhoudstafel Alpaïdis 2022 226-Alpaidis-nr-226-58ste-jaargang-1-2022 Alpaïdis 2021 223-Alpaidis-nr-223-57ste-jaargang-2-2021 222-Alpaidis-nr-222-57ste-jaargang-1-2021 Alpaïdis 2020 221-Alpaidis-nr-221-56ste-jaargang-4-2020 220-Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020 219-Alpaidis-nr-219-56ste-jaargang-2-2020 218-Alpaidis-nr-218-56ste-jaargang-1-2020.pdf Alpaïdis 2019 217-Alpaidis-nr-217-55ste-jaargang-4-2019 216-Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019 215 Alpaidis-nr-215-55ste-jaargang-2-2019 214-Alpaidis-nr-214-55ste-jaargang-1-2019 Alpaïdis 2018… Lees verder »Alpaidis (Pdf)

Filmpje palmprocessie van Hoegaardier Marcel Machiels 

Voor vele archieffoto’s van de palmprocessie is het moeilijk om een exact jaartal te plaatsen  (ook voor deze foto). 

Maar  op deze foto staar er een fotograaf/cineast die op dat ogeblik de processie aan het filmen is .

Na opzoekingswerk (Rb) kwamen hij bij Mr Jean-Jacques Machiels terrecht .  Met enig fierheid kon deze bevestigen dat het zijn vader was ( Marcel Michiels ) die in 1981 de palmprocessie filmde.

Jean Jacques heeft het filmpje van zijn vader gans die tijd bewaard en ons nu bezorgd. 

Palmprocessie 1981   ©Marcel Machiels

Bron: ©Marcel Machiels

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email

Statuten  (Pdf)

Statuten (tekst)

 

1631 – 1931


Palmzondag
te
Hougaarde

300 jaar Statuten

BRUSSEL
PHOTOTYPIE INDUSTRIELLE BELGE
83-85, Zwerte Vijverestraat

1931

Palmprocessie Binnenzicht Kerk Statuten ©Hoegaardserfgoed
Palmprocessie Genootschap der Apostelen en Discipelen ©Hoegaardserfgoed

De Apostelen en hunne Processie (1) [1]

De Apostelprocessie van Hougaarde kan lange, lange jaren bestaan, misschien eeuwen oud zijn; dat is niet te achterhalen.

Maar zeker is het, dat zij sedert 1631 – nu [2] 300 jaar geleden – geregeld is uitgegaan, buiten 12 jaren tijdens de Fransche Revolutie.

Zoo staat het vermeld in een oud register met perkamenten omslag, dat in het Genootschap der Apostelen met heiligen eerbied bewaard wordt.

Dit register dagteekent van 1631 en begint met een soort reglement voor het Genootschap, in geschrift van dien tijd. 

Dit reglement bevat 14 artikels; later werden, door eene andere hand en in nieuwere schrijfwijze, nog twee artikels bijgevoegd.

Inleiding

De inleiding luidt als volgt:

In den naem ons
Heeren. Amen.

Int jaer ons Heeren als men schreeff duysent ses hondert een en dertich den twelfsten Martij is alhier binnen deser vrijheydt  [3]Om zijne belangrijkheid werd Hougaarde destijds “Vrijheid” genoemd. van Hougaerde der collegialer [4]
Kerk Sancti Gorgonij ter eere Godts, ende tot stichtinghe van meerdere devotie gheordineert ende inghestelt, met consent der Eerweerdighe Capitulaer Heere Canonicke, ende Mijn Heer Pastoer, Mijn Heer Lambert de Pas als meyer deser vrijheydt Hougaerde, ende met der Heeren Schepenen der vrijheydtvoorschreven gheratificeert, en de voor goet gehouden alsulcke onse broederschap ter memorie van de twelff Apostelen Christi, alsoo inghestelt, om van jaer tot jaer op elcken Palmsondach inde Processie devotelijck ende eerlijck onderhouden te worden, ghelijck dat in vueghe, maniere ende forme hier int cort volghende ghedeclareert wordt; waer uet een ieder der Apostelen nu ten teyde ende toecomende teyden hun draghen ende reguleeren sal “.

[5]ota, Duidelijkheidshalve heb ik de oude, lange s vervangen door onze gewone s.

14 Artikels

  • Het Genootschap bestaat uit twaalf Apostelen en vier Discipelen; de Apostelen zijn gehuwde mannen, buiten den Apostel Joannes; de discipelen moeten jongman zijn.
  • Aan hun hoofd staat de Mombaarvader ” van hen verkosen ende ghedeputeert “. De huidige “mombaervader” maakt reeds ongeveer vijftig jaren deel van het Genootschap; andere leden tellen in de veertig jaren dienst.
  • Bij het overlijden van een der ” ghebroeders” wordt een opvolger gekozen.

‘Alsdan nu iemand ghestorven is, sullen zij t’ samender handt wederom binnensjaers, uyt de sollicitantes [6] die hen tot sulcks presenteeren eenen anderen kiesen, wesende van eerlijcken naem, faem ende conversatie, ende in die kiesinghe sullen zij t’ samen compareeren, ghevende alsdan een ieder daer toe zijne voose “

Palmzondag is dan de groote dag der Apostelen. Den avond te voren luidt de groote klok, hier de “dikke” klok genoemd.

De aloude ezel met het zittende Christusbeeld wordt uit de bergplaats der kerk gehaald, om gereinigd en getooid te worden. 

Die groep is uit hout, en, in eene plank onderaan, is het jaartal 1631 ingebrand. Dit jaarmerk zal latertijd bijgevoegd zijn; want deskundigen beweren dat het beeld nog ouder schijnt. In den loop der tijden werd het meermaals herschilderd en op gefrischt.

Dien zaterdagavond dan worden beeld van den Verlosser en ezel overvloedig met palm gesmukt; het Christusbeeld krijgt ook een trosje palm in de opgeheven hand. Het komt dan zoo minzaam, zoo goedig voor, met den glimlach op het wezen, lange haren, zwarten baard en roode kleedij.

Op Palmzondag, tegen het uur der palmwijding, komen de Apostelen en Discipelen met hunnen ” palmezel” onder het luiden der ” dikke ” klok ter kerk en plaatsen den ezel met Christusbeeld op een voetstuk midden der koor.

De Discipelen zitten rond het beeld, een op elken hoek; de Mombaarvader zit achteraan; de Apostelen nemen plaats van weerskanten op zij, langshenen het gestoelte.

Op het oogenblik der palmuitdeeling komen zij beurtelings, eerst de Apostelen, dan de Discipelen, dan de Mombaarvader, ten altaar en ontvangen een takje gewijden palm uit de handen van den pastoor.

Daarna begint de processie: een kleine optocht door enkele straten in den kring der kerk.

Vooraan het kruis, de misdieners, de geestelijkheid; dan het Christusbeeld door de Discipelen op de schouders gedragen, en daarnevens, op twee rijen, de Apostelen; achteraan komt de Mombaarvader.

De Apostelen dragen lange, wijde mantels van verschillende kleur; schuins over de schouders, eenen band met hunne benaming op.

De Discipelen en de Mombaarvader hebben enkel den schoudersluier, zonder opschrift, boven hunne burgerkleedij.

Achter op het hoofd dragen de Apostelen “umbraculen ” d.i. metalen plaatjes, juist lijk de heiligbeelden, op kunstige wijze in de haren vastgemaakt. (Voor enkele hoofden, op zekeren leeftijd, wordt dat een ingewikkeld probleem).

Vernieuwing der apostelen hunne oude devotie Beginnende het jaer 1800 ses den 30ste meert geschiet tot stigting ende vervoordering alzoo het selve voor ingestelt is (voor memorie).

Verder heeft elk der Apostelen ” zijne wapenen “.

Daarover staat in de Statuten:

“Daeren boven sullen zij gheschicktelijk ende devotelijck gaen, om die Processie te vereeren, gekleedt wesende apostolischerwijse daerbij hebben- de een ieder zijne wapenen daer toe gheordineert ende vergheselschapt wesence van haren mombaervader van hen verkosen ende ghedeputeert” 

Toen in het jaar 1806, na schorsing van 12 jaren om reden der Fransche Omwenteling, de processie haren jaarijkschen optocht weêr hervatte, heeft mombaarvader Henr. Norbertus Nijs [7] de namen der Apostelen, het jaar hunner verkiezing, hunnen rol en wapens in dezer voege ingelascht : (Zie voorgaande tabel)

De kinderen van Hougaarde – en dit staat in het oude handschrift niet vermeld  [8] nemen ook een merkelijk deel in de plechtigheid. Zij zijn alle daar; zij dragen palmbossen op stokken, zwieren en zwaaien, geven hunne kindervreugde lucht met gebaar en ook met galm. Treden zij wellicht op als de “Kinderen der Hebreeuwen” uit de Palmwijding? Is het misschien een zakelijke voorstelling van het woord van den Meester bij zijne intrede te Jerusalem: “Ik zeg u, indien deze zwijgen, zullen de steenen roepen“?

De Apostelen stappen statig en echt “devoteleyck“. Vroeger gingen zij barvoets” ende sij sijn ghehouden barvoets te gaen, ten vvaere datter iemand deur ouderdom offt vveeckheydt der voeten verexcuseert vvaere “.

Wanneer is dit voorschrift vervallen ? Daar is geen spoor van te vinden. Was het wellicht zeker jaar te koud? [9]

Staan wij hier voor de bestatiging van de volksspreuk: “Het menschdom verslapt“?

“gens den staet die ul: alle hebt aengenomen met vrijen wille; indervoogen en op de maniere de plichtige artikels zijn voorgeschreven int jaer 1631 12ste meert… zoo ist dat ik ul alle kome aan te porren met eene gestichtighijd vermengeld met oodmoedighijd, Beneven te bethoonen een gemorselt herte, zoo in zeden als manieren, de processie te vereerlijken, met een aldergrootste devotie weerdiglijk te mogen ontfangen het alderheijligste Sacrament des au- thaers… ende hoo beter dat wij onse plichten komen hier in te quijten, hoo soeter sal het wesen als wij ten uijtersten daghen sullen komen te verschijnen voor zijnen regterstoel, alwaer niets sal ongeloont blijven; alsdan wij alle wel zoude wenschen, saliglijk gedaen te hebben, om te mogen genieten het eeuwig erfdeel in den hemel: het welk ik uijterherte wensche dat wij allen weerdig gevonden wier den aldaer te mogen malcanderen aenschouwen voor alle eeuwighijd.”

Op ongeveer een kwartier is de processie terug in de kerk; dan begint de hoogmis.

Tijdens het Evangelie – ‘t is dien dag het Passieverhaal naar St Mattheus – staan de apostelen van hunne stoelen op, doen, eenigszins onthutst, eenen eigenaardigen kring rond het Christusbeeld en gaan de sakristij binnen.

De ezel met het Christusbeeld wordt weêr op de koor gezet, en de Apostelenen Discipelen hernemen hunne plaats.

De ezel met het Christusbeeld wordt weêr op de koor gezet, en de Aposte lenen Discipelen hernemen hunne plaats.

Dat is in de Statuten in dezer voege voorgeschreven: “Het is die maniere ende gheordineert als men op desen dagh voorschreven de Passie beghint te singen, dat sij Apostelen alsdan ueter kerke gaen, ende de selfe ghesonghen synde sullen sij vvederom in comen “.

De beteekenis dier geheimzinnige doenwijze is niet aangegeven. ‘t Is, zegt men, eene veruiterlijking van deze zinsnede uit het Passieverhaal van den dag: “Ik zal den herder slaan, en de schapen zullen verstrooid vvorden

Aan het Offertorium gaan zij ten offer: “ten offer gaen op tyt ende stondt daer toe gheordineert “.

Bij de Communie der mis naderen zij tot de H. Tafel. Zware taak! moeten nuchter blijven tot na 11 uren, voor menschen die gewoon zijn ‘s morgends reeds vroeg te eten!

En toch wordt het onderhouden; het staat uitdrukkelijk vermeld in de oude voorschriften: “Is onder ons ghebroeders ghordineert, dat een ieder der Apostelen sich teghen iederen Palmsondach sal stellen in staet van gratie, als met een oprechte berouw ende leetwesen sijne sonden biechtende, gebiecht wesende sal ontfanghen onder de hoochmisse aen den hoochauthaer het alderheiligste Sacrament des authaers“.

Eene eignenaardigheid: als zij van de communiebank terugkomen, knielt ieder vóór zijnen stoel op den grond, om de dankzegging te doen.

Na de mis blijft het Christusbeeld op de koor staan, en de Apostelen gaan stoetsgewijze naar het lokaal, waar het ontbijt hen wacht. ‘s Middags hebben zij nog een gezamentlijk noenmaal, eertijds, thuis bij eenen apostel om de beurt.

Daarover gaat het in artikel 4 der Statuten: ” Ten 4den Is een ieder der apostelen op den tyt van twelff jaeren als verobligeert alle twelff jaeren de apostelen op Palmsondach den maaltyd te gheven midts voldoende met alsulcke ghementioneert, te weten dat sij seventhien offt achtien micken sullen doen backen ende dan ghereet maecken dry schoetelen aberdaens, drij schoetelen bocxharin- ghen, dry schoetelen gheweyckte haringhen  [10], en- de dry schoetelen boonen; ende voorts eenighe potagery, t’ sy van erweten offt coolen, ende daarnae boter ende kees. Ende voorts niet meer gheleyck dat eerstmael int beghinsel van dese broederschap onder malcanderen verdraghen is gheweest, midts dat een ieder der apostelen sijn part offt deel van het bier datter op den maaltyt ghedroncken wordt sal betaelen, Den maeltyt ghedaen zijnde sullen. zy ghelyckerhandt voor de zielen der afflyvighen bidden eenen Pater noster ende Ave Maria “. 

Hier dient en daar moet nadruk op gelegd worden de bemerking aangestipt in dees artikel vermeld: ” niet meer gheleyck dat eerstmael int beghinsel van dese broederschap onder malcanderen verdraghen is gheweest “.

Dus waren er reeds statuten of althans eene regeling vóór 1631! En dan bestaat de apostelprocessie langer dan sedert 1631!

Maar is die bewering niet in strijd met het 14 en laatste artikel, dat luidt: “Ten 14den Is een ieder der nieuw gecosen apostelen verobligeert hem te laten intituleeren oft inschryven inde broederschap van onse Lieve Vrouwe, indien hy niet ingheschreven en is, alhier binnen Hoügaerde den twintighsten meert 1633 wederom van nieuws aff inghestelt ende gheordineert.”

1633! En de statuten beginnen met deze woorden ” Als men schreeff 1631 “. 

Werden de Statuten soms niet opgeteekend na 1633, toen reeds het Genootschap eenige jaren bestond?

Toch niet;dit artikel 14 is klaarblijkelijk later bijgevoegd: het geschrift is van eene andere handen veel breeder; de schrijfwijze van Hoügaerde met ü en elders met ù; oft met ééne f en elders altijd met twee “f’s, leveren bewijs van latere aanvoeging.
Zoodat te recht mag besloten worden dat de apostelprocessie reeds vóór 1631 bestond en wie weet, hoelang reeds?

Nu terug naar den maaltijd.

Deze werd in later tijden tegen den avond gehouden en de oude “menu” werd ook naar de nieuwerwetsche gebruiken gewijzigd.

Ook dient een eigenaardige doenwijze aangestipt, die nog in voege is: de beker namelijk, door St Jan in de processie gedragen, doet op zekeren oogenblik de ronde aan tafel; elkeen drinkt eruit om de beurt.

Is een nieuwe Apostel of Discipel voor ‘t eerste maal aan den disch, moet hij den beker gansch ledigen. Eigenaardig, ja! en over de beteekenis kan men vitten; in de Statuten is daar niets van opgegeven.

Op Palmzondag wonen de Apostelen, Discipelen en Mombaervader het Lof bij, op de eigenste plaats van ‘s morgends, doch in burgerkleedij.

En ‘s avonds wordt de Palmezel met Christusbeeld weêr in de bergplaats der Kerk ” gestald ” tot het volgende jaar.

De Apostelen hebben nog eene andere bijzondere plechtigheid in de maand Juli, ter gelegenheid van het feest der Scheiding der Apostelen.

Daarover de Statuten in artikel n° 10:

Ten thiensten is onder malcanderen verdraghen als dat zij alle jaeren opt t’ Scheiden der Apostelendach sullen omtrent ten thien ueren een solemneele Misse doen singhen, die welcke hunnen gheestelycken vader als Pastoer deser broederschap sal celebreeren. Ende alsdan sal een ieder ten offer gaen, ieder offerende eenen silveren penninck, ghelycke dat int beghinsel deser institutie geconcludeert is, voorts daegs te vooren opt Scheyden der Apostelen avondt sullen zy deur hun- nen knaep eens de groote klocke doen luyden, wederom op den dach voor de misse, ende naer den noen den maeltyt ghedaen zynde eens

En over dien maaltijd op dit Apostelen- feest in Juli handelt volgend artikel :

Ten elfsten den maeltyt die op desen dach bereydt sal worden, zullen zy apostelen dien eerlyck besorghen hetzy in visch offt vleesch naer ghelegentheydt des tyts, ergens in een huys daert hunnen Mombaer vader believen sal. Oock sullen zy den cost, het bier ende voorts al datter toe behooren sal, gelyckerhandt betalen naer bedrach der sommen totael, een ieder zyn part offt deel” 

In hoeverre worden die beide voorschriften nog nageleefd?

Den Zondag na 15 Juli [11], feest der Scheiding der Apostelen, wordt de vroegmis gezongen, en door den pastoor; de Apostelen en Discipelen zitten op de koor, doch in burgerkleedij; onder de mis gaan zij ten offer en ook te communie. Van maaltijd is er dien dag geen spraak meer.

Verder gaan de Apostelen in de processie van Hoogweerdig en in de Kermisprocessie, onmiddellijk voor het H. Sacrament. De Discipelen dragen de relikwiekas van St Gorgonius, patroon der parochie.

Over die processie’s staat van lateren datum, in nieuwerwetsch geschrift, het 16 en laatste nummer in de Statuten:

den 16 is geconsenteerd van ieder apostel oft discipel met syn flambie in de processie te gaen indien eenen mankeert 5 vanen bier voor boot

Het Apostelgenootschap is hoofdzakelijk, in den geest der instelling, een godsdienstig broederschap. Om lid te zijn, moeten zij, lijk hooger gezegd, wesen van eerlycken naem, faem ende conversatie “, moeten zij elkander stichten door hunne geregelde levenswijze :

Offter iemandt onder de Apostelen bevonden waer die hem misbruyckte in eenighe onbetaemelycke feyten berispens ende bestraffens weerdigh, sullen zy ghebroeders eensulcken moghen vermaenen ende calengieren naer des feytes bedrach Ende en beteren zy haer niet, eens ende tweemael vermaent synde, sullen de ghebroeders den zelven moghen reformeeren ende uet den ghetal werpen, als eenen anderen van eerlycker conver satie daer toe bequaem kiesen” 

Apostelen dezer XXe eeuw, weest fier over uw aloud Genootschap, blijft getrouw aan de richting door uwe voormalige ghebroeders,, aangegeven “ter eere Godts ende tot stichtinge van meerdere devotie,, 

 “Een eeresalut aan de Apostelen! “

Hougaarde, Meert 1931

De licentia Superiorum K. VERHOEVEN

Palmprocessie Oude Palmezel met Christusbeeld ©Hoegaardserfgoed
Palmprocessie De processie komt uit de kerk ©Hoegaardserfgoed

Meer info en beeldmateriaal  vind je op de website van het apostelgenootschap te Hoegaarden: www.apostelen.be .

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email

Pages

[do_widget id=simple-google-photos-grid-2]
Print Friendly, PDF & Email

© Vzw Hoegaards Erfgoed

[do_widget id=simple-google-photos-grid-2]
Print Friendly, PDF & Email

© Vzw Hoegaards Erfgoed

Overzicht dossiers

Het Brabantse trekpaard

Brabantse trekpaarden Het Brabantse trekpaard op video: “Seven horses in the Sky” Tijdens de Open Monumentendag (10 september 2023), in de Prins Kardinaalhoeve in Meldert, werden doorlopend films geprojecteerd over de Brabantse trekpaarden: van hun rol in de Sint-Ermelindisprocessie in 1950 (en andere optochten uit die periode) tot hun arbeid

*“Schuur van Babel”: over de tiendschuur van Babelom *

“Schuur van Babel”: over de tiendschuur van Babelom Raymond Billen Zoals het verleden jaar besloten is, beginnen wij heden, met de vierde eeuw van ons bestaan, een nieuwen boek. Het oude boek, bevattende onder andere de stichtingrakte is neergelegd in de pastorij, en zal samen met de archieven der Kerk

Gazet van Antwerpen 7 april 1973

Gazet van Antwerpen 7 april 1973 Frontpagina “Gazet van Antwerpen”  Speciale editie 7 april 1973  Op 7 april 1973 verscheen er een speciale editie van de Gazet van Antwerpen volledig gewijd aan Hoegaarden .   De opening van het Paenhuys door de Getegalm, De palmprocessie en “Genootschap der 12 apostelen” te

Weekblad Zondagsvriend 1936 Palmeditie (pagina 384)

Weekblad Zondagsvriend Weekblad Zondagsvriend 9 april 1936 nr15 In 1936 (vlak voor de oorlog ) was er weekelijks een uitgave van het weekblad “Zondagsvriend” .   We hebben een paar pagina’s van deze uitgave 1936  7°jaargang nr15 overgenonen .  Op pagina 384 [1] in onze verkorte versie pagina 5 en 6 

Genootschap de Apostelen

Statuten  (Pdf) Statuten (tekst) 1631 – 1931 Palmzondag te Hougaarde 300 jaar Statuten BRUSSEL PHOTOTYPIE INDUSTRIELLE BELGE 83-85, Zwerte Vijverestraat 1931 Palmprocessie Binnenzicht Kerk Statuten ©Hoegaardserfgoed Palmprocessie Genootschap der Apostelen en Discipelen ©Hoegaardserfgoed De Apostelen en hunne Processie (1) [1]Over deze Palmzondagprocessie schreef Eerw. Heer Niederer in Volkskunde, Tijdschrift voor

*“Het licht komt van boven”*

“Het licht komt van boven” Raymond Billen Voordeur in gobertangesteen: “Het licht komt van boven” Onze gobertangesteen leent zich tot precieus beitelwerk, zoals bijvoorbeeld de bovenlichten aan de toegangsdeur van menige hoeve. Guido Arnauts inventariseerde er een aantal als student aan de KU-Leuven in 1974 [1]Guido Arnauts, in Meer Schoonheid,

Doodsbrieven in het archief vertellen hele levens

Doodsbrieven in het archief vertellen hele levens Raymond Billen Ons archief Grand Cru omvat honderden overlijdensberichten uit de 19de en de 20ste eeuw. Meestal uit Hoegaarden. Maar het is recentelijk verrijkt met een aantal doordbrieven uit Goetsenhoven en omgeving, daterend uit 1940. Met dank aan Maurice Nijs. Het gaat om

*Franse straatnaamborden Outgaarden*

Echo uit 1952 Raymond Billen Echo uit 1952: Over de Rue du Lait, du Beure en andere zuivelproducten Straatnaamborden Outgaarden Franstalig Pas in 1952 werden de eentalig Franse straatnaamborden Outgaarden van de gevels verwijderd. Het verhaal verscheen in 1985 in Het Nieuwsblad . René Flawinne had de borden verzameld. Hij

Hauthem en zijn kapellen

De Sint Catharina kapel en de Marollenkapel Hauthem : gehucht van Hoegaarden Hauthem Sint Katrien is een gehucht van Hoegaarden. Het is gelegen op 103 meter hoogte. Reeds heel vroeg in de geschiedenis is er sprake van Hauthem. Sint Katharina kapel In Hauthem prijkt de mooie St Katharina kapel, gebouwd

Palmprocessie 1981 Video

Filmpje palmprocessie van Hoegaardier Marcel Machiels Voeg je header hier toe © Vzw Hoegaards Erfgoed

Bezienswaardigheden in de Doelstraat ***Brochure 69***

Bezienswaardigheden in de Doelstraat Raymond Billen Gloriette De pronkzuchtige 18° eeuw, “de gouden eeuw der verlichting” genoemd, was voor Hoegaarden een eeuw van ongeëvenaarde bloei. Het meest typisch is toch het herenhuis van Meester-Brouwer Carolus Van Nerum gelegen in de Pastorijstraat. Dit paviljoen behoort aan dat herenhuis. Het is opgetrokken

*De buurtspoorweg door Meldert: mensen, kalveren, bieten en ook smokkelwaar

De buurtspoorweg door Meldert: mensen, kalveren, bieten en ook smokkelwaar Raymond Billen De buurtspoorweg door Meldert: mensen, kalveren, bieten en ook smokkelwaar De tramlijn die vanuit Tienen (van Grijpen via Mulk), Oorbeek, Hoksem/ Hauthem, Meldert, Sluizen, enz. aandeed, werd qua personenvervoer opgeheven in 1959. De lijn Tervuren-Tienen werd in gebruik

*“Vivat Peut”: de familie Peten uit Hauthem en hun successen elders*

“Vivat Peut”: de familie Peten uit Hauthem en hun successen elders Raymond Billen Noël Verlaers Bouwkundig erfgoed Agentschap Onroerende Erfgoed heeft de hoeve Peten, “met informeel herenboerenparkje”, in Hauthem vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Het is het laatste gebouw aan de oostrand van het gehucht, op de kruin van het plateau

*De voormalige (omwalde) pastorie van Meldert*

De voormalige (omwalde) pastorie van Meldert Raymond Billen Pastorij Meldert poort aanzicht ©inventaris.onroerenderfgoed Pastorij Meldert ©Vandevorst, Kris De voormalige (omwalde) pastorie van Meldert In het licht van de restauratie van de voormalige pastorie van Meldert (nu privé bezit) maakte HEKATE erfgoedonderzoek uit Tienen, een beheersplan op (zonder datum). Onderstaande bevat

*Outgaarden Peter William & Edwin Mold WO II*

Piloot Officier Peter William Vaughan – Boordschutter Edwin Mold Maurice Dodion Wasily Pedjko Ann Raymaekers Plaats en tijdsstip Goetsenhovenstraat te Outgaarden. 13-05-1940 omstreeks 0845 uur. Betrokken partijen – Piloten Een Brits legervliegtuig wordt boven Outgaarden neergehaald door 7 Duitse gevechtsvliegtuigen. Britse slachtoffers P/O (Piloot Officier) Peter William Vaughan AC2 [1]Aircraftman

*Prins Kardinaalhoeve*

©Onroerend erfgoed Vlaamse gemeenschap 1978 ©Vandevorst, Kris Prins Kardinaalhoeve Beschrijving Gesloten hoeve “Prins Kardinaalhoeve”, uit de eerste helft van de 18de eeuw. Bak- en zandsteenbouw. Twee verdiepingen hoog boerenburgerhuis voorzien van kruisvensters; rondboogdeuren in de aanhorigheden; tot de latere wijzigingen horen het bepleisteren van de voorgevel, het wegbreken van de

*Nerm Jaspis – februari 1944*

Jaspis Georges 1916-2007 Maurice Dodion Wasily Pedjko Ann Raymaekers Plaats en tijdsstip Jaspis Georges 1916-2007 Nerm, Valleistraat 32 achter de hoeve van Schoensetters (zie verder) 26-02-1944 Schoensetters Louis Valleistraat 32, °17-10-1911,  geh. Vanosmael M.Hilde Betrokken partijen 1. Belgisch piloot van een Hawker Siddeley Typhoon. Eenheid: 609 Squadron RAF Piloot: Jaspis

George Fischer Parramore

George Fisher Parramore : korte inhoud George Fisher Parramore 1943-2018 75 jaar geleden gesneuveld, 30jaar herdacht Maurice Dodion Wasily Pedjko Inleiding George Fisher Parramore George Fisher Parramore was boordschutter van een Amerikaanse bommenwerper, die bij zijn terugkeer van een zending in Solingen door Duitse jachttoestellen onder vuur werd genomen. Op

Print Friendly, PDF & Email

© Vzw Hoegaards Erfgoed

Afzwaaien van de troep

De militieklas van 1927 Maakte het duidelijk aan vrienden en kennissen met volgende bescheiden

1.Een fictieve doodsbrief

Een fictieve doodsbrief

2.Vooruitzichten en goede raad aan de ‘schachten’ en afscheidswensen

Vooruitzichten en goede raad aan de ‘schachten’ en afscheidswensen

Dotremont Jean François (Hoeg. 17.04.1907), één van de ‘afzwaaiers’ was zoon van Théophile Dotremont en Julie Thérèse Fourie uit de’ hoeve Flemalia’

Heel wat teksten zijn parodieën op regels en gebeden van de kerk, die nog zeer sterk leefden in de eerste helft van de 20ste eeuw, de periode van het ‘rijke Roomse leven’.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-209-53ste-jaargang-4-2017

1817 Mariadal gekocht door de zusters (vervolg 1) 2017

De gebouwen waren uiteraard in alles behalve optimale toestand en de zusters hebben er bijna drie jaar aan gewerkt en bijgebouwd vooraleer ze zich in 1820 definitief hier gevestigd hebben.
Maar de bebouwde oppervlakte met de vijver en de tuinen, alles te samen binnen de omheining was goed voor meer dan 3 ha. De gronden
en weiland rond het klooster en in de Hoegaardse velden hadden ook nog eens een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 12 ha.

Pensionat du Val-Virginal, dirigé par les Soeurs de L'union du Sacre-Coeur, Hougarde,

schuur met links achter deel van de oude brouwerij (de zusters brouwden nog bier in Mariadal in de 19de eeuw in de brouwerij van de vroegere paters bogaarden)

De prijs die moest betaald worden

De koopsters zullen voor al deze goederen een jaarlijkse lijfrente betalen van 1542 gulden en 85 cent Hollands geld of 3265.29 frank (9)[1], te rekenen vanaf 15 maart 1818 en jaarlijks te betalen in klinkende gouden en zilveren munten ten huize van Henri Coenegras, Leonard Andries, Guillaume Janssens en Pierre Bollen. De eerste betaling zal moeten gebeuren op 15 september 1818 voor de helft van de som en het saldo op 15 maart 1819. En zo verder zal elke zes maand de helft van de jaarlijkse som moeten betaald worden tot aan het overlijden van de langstlevende van de vier geestelijken, maar bij het overlijden van de eerste geestelijke zal de som verminderd worden met 816.32 frank of 385 gulden 70 cent. Bij overlijden van de tweede zal de som nogmaals verminderd worden met 634.92 frank of 300 gulden per jaar. Zo zullen de twee langstlevenden elk 907.02 frank per jaar krijgen. Bij overlijden van de derde zal er alleen nog 907.02 frank per jaar moeten betaald worden aan de langstlevende.

Op 30 november 1817 komen de gronden en weiland in handen van de juffrouwen en het huis, de gebouwen, de tuin en de aanhorigheden op 15 maart 1818.
De registratiekosten beliepen 771 gulden en 59 cent (Tienen, 10 oktober 1817).

En dan waren er nog de geheime clausules waarnaar de kopers zich te schikken hadden, maar dat is stof voor het volgende nummer van Alpaidis
(wordt vervolgd)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-209-53ste-jaargang-4-2017

Bronnen en citaten[+]