Ga naar de inhoud

De brouwerijen te Hoegaarden van 1775 tot 1778

De brouwerijen te Hoegaarden van 1775 tot 1778 volgens het cijnsregister van de prinsbisschop van Luik opgesteld door Joannes Baptiste Van Autgaerden.

In het Rijksarchief van Luik bevindt zich een cijnsregister van 1775 tot 1778 opgesteld door Joannes Baptiste Van Autgaerden. [1]

Van Autgaerden zijn opdracht

Op de 2 eerste bladzijden beschreef Van Autgaerden zijn opdracht.

Transcriptie van blz. 1 

“Register der Chijnsen competerende de Taefel episcopael van Luijck, Quartier van Hougaerden.
Bestaende in even en terwe chijns, rotsrogh chijns, luijtslagh chijns ende gruijlant chijns.”

“Even en terwe chijns bestaet in een molevat ende een derde paert van een molevat terwe, een halster haver ende vijf en twintigh deniers lichtgelt, welcke betaelt woorden met twee stuijvers courant geldt van ieder boinder met dien chijns belast. “

“Rotsrogh chijns bestaet in vier halsters coren per boinder”

“Luijtslagh chijns met ses oorden Bt cours per boinder ende den gruijlant chijns bestaet in 12 ½ende stuijvers welcke betaelt woorden met achthien stuijvers drij oorden ct gelt per boinder.”

“Onder dese chijns sijn oock begrepende de brouwerijen welcke jaerlijckx ider betaelen vijf schellingen ofte 35 stuijvers ct courant.”

Transcriptie van blz. 2 .
Eerste bladzijde cijnsregister beschreef Van Autgaerden zijn opdracht.

Gemaekt door mij JB: Van Autgaerden admodiateur der selve cheijnsen inhoudende de betaelingen der geseijde cheijnsen voorden teijde van mijne admodiatie begonst 1775 St Jan voor de vijf achter een naist volghende jaeren.
Joannes Baptiste Van Autgaerden schreef dat hij “ admodiateur der cheijnsen “ of “cijnspachter” was. ((12)

Reeds vroeg in de geschiedenis van Hoegaarden werden heel veel gronden in bezit van de prinsbisschop van Luik in “erfpacht” gegeven aan de inwoners zelf [2]
In de loop van de tijd werden deze erfgronden beschouwd als eigen bezit, maar bleven belast met een “prinsencijns”. Deze prinsencijnsen werden ontvangen door de admodiateur of cijnspachter die hiervoor een vast bedrag kreeg van Luik.
Het cijnsboek van Joannes Baptist Van Autgaerden bevat een oplijsting van alle erfgronden met vermelding van de verschuldigde cijnzen. De jaren dat de cijnzen effectief ontvangen werden, zijn echter niet goed opgeschreven.
Op blz. 193 tot en met 200 van zijn cijnsregister bevindt zich de lijst van de eigenaars van een brouwerij te Hoegaarden. Ook hier werd de inning van de cijnzen niet altijd correct opgeschreven in dit register.

Transcriptie van de eigenaars van brouwerijen in Hoegaarden :
Transcriptie van de eigenaars van brouwerijen in Hoegaarden

“Item idere Brouwerije Betaelt jaerelijckx aen sijn hooghijt vijf schellingen ende sij(nd)e als volght”

Sr Servasius Sweerts Secretaris St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
De kinderen Jan Francis Schepers St: 1775 . 76 . 77 . 78
Sr Franciscus van NerumSt: 17775. 76 . 77. 78
Den Notaris Van NerumSt: 1777 . 78 .
Jacobus Philippus Van Nerum St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Sr Hubertus Sweerts .St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
d’Abdije van PerckSt: 1775 . 76 . 77 . 78
Peeter Callu St: 1775 . 76 . 77 . 78Peeter Callu St: 1775 . 76 . 77 . 78
De kinderen Louis d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78 .De kinderen Louis d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Jan d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78Jan d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78
De wed. Marcelis Geets St: 1775 . 76 . 77 . 78De wed. Marcelis Geets St: 1775 . 76 . 77 . 78
Guilliam Davidts 
Henricus Coenegras St: 1775 . 76 . 77 . 78 .Henricus Coenegras St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Guillielmus Bueckers St: 1775 . 76 . 77 . 78 .Guillielmus Bueckers St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Jacobus d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78Jacobus d’Outremont St: 1775 . 76 . 77 . 78
Bartholomeus Hendrickx 
Anthoon Stockmans St: 1775 .Anthoon Stockmans St: 1775 .
Peeter Taverniers St: 1775 . 76 . 77 . 78Peeter Taverniers St: 1775 . 76 . 77 . 78
Everard Dumont St: 1775 . 76 . 77 .Everard Dumont St: 1775 . 76 . 77 .
Jan Falla St: 1775 . 76 . 77 .Jan Falla St: 1775 . 76 . 77 .
Jan Baptist Dumont St: 1775 . 76 . 77 .Jan Baptist Dumont St: 1775 . 76 . 77 .
Jan Baptist Van Ex en de weduwe Van Ex 
De wed Servaes Nijs St: 1775De wed Servaes Nijs St: 1775
Jan Christens met Bartholomeus Homblé St: 1775 . 76 . 77 .Jan Christens met Bartholomeus Homblé St: 1775 . 76 . 77 .
Anthoon Loos St: 1775 . 76 . 77Anthoon Loos St: 1775 . 76 . 77
Francis De Hennin 
Ancelmus Delru St: 1775Ancelmus Delru St: 1775
Servaes van Hagendoren St: 1775 . 76 . 77 . 78 .Servaes van Hagendoren St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Bernard Van der Molen St: 1775 . 76 . 77 .Bernard Van der Molen St: 1775 . 76 . 77 .
Gisbert Tossaint St: 1775 . 76 . 77 . 78Gisbert Tossaint St: 1775 . 76 . 77 . 78
Jacobus Nijs St: 1775 . 76 . 77 . 78 .Jacobus Nijs St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Hendrickx Homble St: 1775 .Hendrickx Homble St: 1775 .
Christiaen Groetaerts St: 1775 . 76 . 77 . 78 .Christiaen Groetaerts St: 1775 . 76 . 77 . 78 .
Guilliam Janssens 
Mevrouw Schotte 
Bernard Peeters St: 1775 . 76 . 77 . 78Bernard Peeters St: 1775 . 76 . 77 . 78
Joris Van der Straeten St: 1775 . 76 . 77 .Joris Van der Straeten St: 1775 . 76 . 77 .
Jacobus Van Hulst 
Joannes Baptiste Van Autgaerden 
Francisus Brieven 

Bespreking :

Deze lijst vormt een aanvulling op het grote werk over de Hoegaardse brouwers en brouwerijen, gepubliceerd door Hubert Van Nerum in Familieschoon.[3] Dit uitgebreide werk was voornamelijk gebaseerd op een studie van de brouwerij-registers uit de 18e eeuw [4]. Een probleem bij de studie van deze brouwerijregisters is dat deze registers met de jaren onnauwkeuriger werden. In het begin van de 18e eeuw werd er vermeld wie er brouwde in welke brouwerij en ook waar het mout gemalen werd. In de 2e helft van de 18e eeuw werd er enkel vermeld wie er brouwde.

Het onderscheid tussen huurbrouwers en de eigenaars van brouwerijen kon niet meer afgeleid worden uit deze registers.

Het was dus onduidelijk hoeveel brouwerijen er bestonden in de 2e helft van de 18e eeuw.

Ook J. Vander Velpen beschreef de biernijverheid in de tweede helft van de 18e eeuw in zijn boek “ Geschiedenis van Hoegaarden “. (p. 119-120)
De bierproductie bereikte rond 1770 – 1780 een toppunt te Hoegaarden met een 1500 brouwsels [5]  per jaar.
Volgens hem scheen het aantal brouwerijen het getal van 35 niet te hebben overschreden. Ook het aantal brouwers (eigenaren en huurbrouwers) bleef schommelen tussen de 110 en 130.

Maurice Dodion vermeldde in zijn boek “ Hoegaarden, kerk en brouwers” [6]  dat op 17 december 1765 de inhoud van de ketels en kuipen van alle Hoegaardse brouwerijen geregistreerd werd. Daardoor kende men voor 1765 het juiste aantal brouwerijen en de eigenaars. Er waren toen 39 brouwerijen.
Door de bovenvermelde lijst van Joannes Baptiste Van Autgaerden kennen we nu de eigenaars van de brouwerijen te Hoegaarden die cijns verschuldigd waren aan de prinsbisschop van Luik tussen 1775 en 1778 .
In deze periode waren er 40 brouwerijen actief te Hoegaarden [7] . Een topaantal !
Het aantal brouwerijen te Hoegaarden zou hoog blijven eind 18e eeuw; zelfs tijdens de Franse revolutie. In 1797 werden nog 35 brouwerijen opgetekend en waren er zelfs 5 jeneverstokerijen bijgekomen. [8]  

twee van de bezienswaardigheden van ‘het Schip’:
Op de ommuurde koer is bevindt zich een bakstenen
toilethuisje met eenvoudig gemak bestaande uit een
houten plank met een gat erin, boven een
opgemetselde gemakput.
In de noordwand bevindt zich een kaarsnis onder keperboogje

Het was dus onduidelijk hoeveel brouwerijen er bestonden in de 2e helft van de 18e eeuw.

Ook J. Vander Velpen beschreef de biernijverheid in de tweede helft van de 18e eeuw in zijn boek “ Geschiedenis van Hoegaarden “. (p. 119-120)
De bierproductie bereikte rond 1770 – 1780 een toppunt te Hoegaarden met een 1500 brouwsels [9]  per jaar.
Volgens hem scheen het aantal brouwerijen het getal van 35 niet te hebben overschreden. Ook het aantal brouwers (eigenaren en huurbrouwers) bleef schommelen tussen de 110 en 130.

Maurice Dodion vermeldde in zijn boek “ Hoegaarden, kerk en brouwers” (17) dat op 17 december 1765 de inhoud van de ketels en kuipen van alle Hoegaardse brouwerijen geregistreerd werd. Daardoor kende men voor 1765 het juiste aantal brouwerijen en de eigenaars. Er waren toen 39 brouwerijen.
Door de bovenvermelde lijst van Joannes Baptiste Van Autgaerden kennen we nu de eigenaars van de brouwerijen te Hoegaarden die cijns verschuldigd waren aan de prinsbisschop van Luik tussen 1775 en 1778 .
In deze periode waren er 40 brouwerijen actief te Hoegaarden 18. Een topaantal !
Het aantal brouwerijen te Hoegaarden zou hoog blijven eind 18e eeuw; zelfs tijdens de Franse revolutie. In 1797 werden nog 35 brouwerijen opgetekend en waren er zelfs 5 jeneverstokerijen bijgekomen. [10]

Twee van de bezienswaardigheden van ‘het Schip’:

 • Op de ommuurde koer is bevindt zich een bakstenen toilethuisje met eenvoudig gemak bestaande uit een houten plank met een gat erin, boven een opgemetselde gemakput.
 • In de noordwand bevindt zich een kaarsnis onder keperboogje

(12) Joannes Bapstiste Van Autgaerden werd gedoopt te Hoegaarden op 12/12/1747 als zoon van François Van Autgaerden en Françoise Vandermolen. Hij was brouwer en notaris (1774 – 1804) en zou nog een belangrijke rol gaan spelen in de opstand tegen de heersende regentie te Hoegaarden aan het einde van de 18e eeuw.

Andere gekende admodiateurs teruggevonden in het Rijksarchief van Luik, Conseil privé de la principauté de Liège, numéro de l’instrument A2, n° 2950 , Documents divers.

Anno 1744 : Servaes Sweerts. Hij was griffier, brouwer en notaris (1735 – 1760).
Anno 1784 : Joseph Lintermans. Hij was notaris (1760 – 1791).
Anno 1793 : Joannes Van Nerum. Hij was brouwer, schepen en notaris (1754 – 1796)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

Vijfhonderd jaar Goropius Becanus (1519-2019)

Goropius Becanus, de humanist die graag ‘Hoegaarden’ dronk.
Johannes Goropius Becanus

Op 23 juni 1519 werd op Gorp bij Hilvarenbeek een jongen geboren, die later in Europa beroemd zou worden als arts en taalkundige. Hij heette als kind eenvoudig Jan, maar ging na zijn studie door het leven als Johannes Goropius Becanus.
Na de Latijnse school in ’s Hertogenbosch ging hij met 19 jaar Artes studeren in Leuven, een jaar later aan het Drietalencollege (Hebreeuws, Grieks en Latijn) en daarna Geneeskunde. Hij werkte daarna o.a. als stadsarts in Antwerpen.

Becanus werd lijfarts van de twee zussen van Karel V, Eleonora van Frankrijk en Maria van Hongarije. Hij was een erudiet en bekwaam geneesheer en kruidenkenner. Maar hij was toch meer een filosoof en taalkundige dan een dokter voor het volk.

Becanus schreef een megawerk over de geschiedenis van zijn stad Antwerpen, en over het Diets als oudste taal. In 1569 week hij uit naar Luik vanwege het mildere politiek-godsdienstige klimaat. Hij stierf in 1573 – als een vermogend man – in Maastricht waar hij ook is begraven. 

Bij het grote publiek is Goropius Becanus bekend om zijn theorie, gebaseerd op de taal die in de Antwerpse Kempen werd gesproken, dat het Aards Paradijs in deze contreien moet hebben gelegen. De geleerde is vaak bespot om zijn hersenspinsels, maar als taalwetenschapper geniet hij vandaag de dag nog aanzien. 

Voor ons Hoegaardiers is Goropius Becanus vooral bekend om de lofzang die hij afsteekt op het Hoegaardse bier in 1559.

Johannes Goropius Becanus (1519-1572): koos voor het bier van Hoegaarden

“Niets is meer geschikt dan dit heerlijke bier om de sombere nevels uit het hoofd te drijven, om op te wekken tot vrolijkheid, om dichterlijkheid en liefde in te blazen en om wijn te vervangen”.

Daarmee was hij het Antwerps kroegenboek van ca 1580 ver vooruit dat ook in die zin de loftrompet steekt over het bier dat uit Hoegaarden komt. Nochtans heft de stad Antwerpen dan een zeer hoge taks op de Hoegaard, maar de kwaliteit is veel beter dan de plaatselijke en andere bieren. Alleen de Duitse en Engelse importbieren zijn van nog betere kwaliteit in de 16de eeuw.

Trouwens al in de Beschrijvinghe van alle Neder-Landen heeft de Italiaans L. Guicciardini het in 1507 over “het schoon dorp van Hoegarden daer seer goedt bier ghebrouwen wordt grootelijck vermaert ende al dese landen door verbreydt ende gedroncken als eenen uytnemenden goeden dranck.”

Terwijl Keizer Karel het opnam voor de Hoehgaardse wijn

Rond 1550 zal vanuit de kanselarij van Keizer Karel een mandement uitgaan waarbij de Hoegaardse trafiek van wijn voortaan heel wat vlotjes en met veel minder taksen en tollen zal verlopen. Aanleiding was het aanslagen van belangrijke hoeveelheden Hoegaardse wijnen door al te ijverige Brabantse tolambtenaren. Hoegaarden was immers een enclave van Luik, maar was soldatendienst verschuldigd aan Brabant!

Door tussenkomst van de keizer wordt het transport niet alleen vrijgegeven en, maar worden de Hoegaardiers ook vrijgesteld van tollen en taksen, op een kleine uitzondering na. Heel de verdere geschiedenis door zullen die van Hoegaarden blijven profiteren van deze keizerlijke gunstige tussenkomst van 1550.

En de Hoegaardse uitvoer van wijn en naderhand van bier was voor de normen van de tijd zeer groot. Tot het midden van van de 16de eeuw varen boten met wijn van Hoegaarden vanuit Leuven en Mechelen de rivieren af naar Antwerpen en Bergen-op-Zoom.

Tussen 1509 en 1571 wordt te Leuven van 0.1 tot 2.9 liter Hoegaardse wijn gedronken per hoofd van de bevolking op een totaal verbruik aan landwijnen varierend tussen 6.8 en 11.55 liter.

In 1575/76 zou de inwoner van Diest zelfs 6.5 liter Hoegaardse landwijn drinken op een totaal verbruik van , jawel 6.5 liter!
Ook al kost de Hoegaardse wijn 20 florijnen per aam in het begin van de 17de eeuw, de productie is sinds het laatste kwart van de 16de eeuw fel verminderd. In 1582 wordt melding gemaakt van 52 percelen lant voertijts wijngaert. Deze 6 bunder en 3 dagmalen vertegenwoordigen meer dan de helft van de toen nog bestaande wijngaarden.

De vina Hugardica, de hugaerder, zoals hij in de documenten afwisselend wordt genoemd was van betere kwaliteit dan de courante zerpe, rinse landwijn, dankzij rijping op zonnige zuidelijke hellingen en het geschikte micro-klimaat. Het was een van de beste witte landwijnen. De abdij van Averbode betrok haar wijn uit Testelt en Hoegaarden naast Franse wijn en een voorraad uit het Rijnland. Zelfs rode Hoegaardse wijn wordt in 1507 te Leuven geschonken.

De Hoegaardse brouwers plantten zelf hun hop sinds de 15de eeuw. In de 16de hadden alle regelmatige en sporadische brouwers hun hoptuin.

Meer en meer uitvoer maakte dat in de 16de eeuw de bieren genoemd werden naar hun plaats van herkomst. Leuvens, Diesters en Hoegaards waren de meest courante bieren van de eeuw. Het is ook in deze 16de eeuw dat de brouwersgilde is ontstaan. Rond 1560 verenigden de Hoegaardse brouwers en wijnboeren zich om samen op te treden tegen de volgens hen zware tolrechten die moesten betaald worden op de doorvoer van de Hoegaardse dranktransporten.

Prinsbisschop Gerard van Groesbeek geeft hen plechtig statuten in 1571. De gilde verwerft hiermee een aantal privilegies waaronder het recht om een aantal openbare ambten in het bestuur van de Vrijheid Hoegaarden te bezetten.. In 1615 zullen de statuten aangevuld worden. Als vergaderlokaal van de brouwersgilde doet in 1582 ’t cabaret over den Cruysblock (nu ’t Nieuwhuys, omdat de zaak kort erna afbrandde en in 1620 heropgebouwd werd).

En wat deden de Hoegaardiers zelf in die 16de eeuw? 

Ze schakelden over van de wijn naar het bier, de wijnproducenten werden bierbrouwers!

De huidige perikelen omtrent de klimaatverandering doen denken aan het midden van de 16de eeuw met zijn ‘kleine ijstijd’ en … ongunstige periode voor het verbouwen van wijn!

Goropius schreef een Origines Antverpianae een ontstaansgeschiedenis van de stad Antwerpen waarin hij beweert dat Adam en Eva Antwerps spraken. Tot deze en andere conclusies komt hij door aan taalkunde te doen, meer bepaald door de oorspronkelijke betekenis van de woorden te verklaren.

De etymologie (de woordafleidkunde)

Maar de etymologie (de woordafleidkunde) was nog niet wetenschappelijk onderbouwd ( dat gebeurde pas in de 19de eeuw), zodat de uitleg van Goropius behoort tot het genre dat wij nu volksetymologie noemen. Zijn geleerde tijdgenoten konden hem trouwens op dit vlak ook niet smaken. Op zijn best werd hij beschouwd als een geniale gek. Maar omdat hij talen onderling vergeleek (hij was een taalgenie) om te komen tot een gemeenschappelijke bron, was hij wel een vernieuwer. Alleen had hij teveel fantasie.

Gete [1] 

Het voedsel van de Atuatici werd volgens Becanus langs de Gete vervoerd naar Mechelen en Antwerpen. Aan dat voedseltransport zou de rivier haar naam ontleend hebben. Immers, aldus Becanus, de naam is niets anders dan tot Gete afgezwakt Ge-tas, met de betekenis ‘geeft voedsel’, van geven en as (voedsel, ‘aas’) 

(Origines p. 91: Hinc & fluvius nomen accepit ab alimentis subministrandis, quae per ipsum deuebuntur. Nam Ge-tas, nullius elementi mutatione, idem significat, qoud Latinis. Dat alimentum, quod nomen vulgus, vti cetera pleraque omnia, Get, adempta posteriore syllaba, pronuntiat.)

Hoegaarden De naam bestaat uit ho ‘hoog’ en gaard en betekent ‘hoge boomgaard’

(Origines p. 90: Hogardum, cuius nomen vernacula lingua altum pomarium significat.)

Tienen: Door wegvallen van de -d- ontstond Tienen uit ‘tienden’, (de bekende belastingterm).

Ook al zijn het onzinnige verklaringen of etymologieën gebaseerd op vage klankgelijkenis, wilde fantasie, gegoochel met lettergrepen, enz., toch is er enig begrip en waardering voor, mede gezien de tijd waarin hij schreef. Hij gebruikt wel een fundamenteel correcte methode: bij zijn toponymische verklaringen beschouwt hij immers zowel het taalkundige als het topografische aspect.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

VII. Marie Constance Adams

Marie Constance Adams trouwde met Joseph van Autgaerden

Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 21.03.1834-Hoeg. 10.04.1914), landbouwer en eigenaar x Hoegaarden 01.02.1888 Marie Constance Adams (Hoegaarden 19.01.1856-07.12.1932), dochter van Jean Arnold Adams en Rosalia Hendrickx en achternicht van Leopold Adams

Zij woonden in het Vijvershof; Constance was 32 jaar jonger dan haar echtgenoot; als getuigen bij dit huwelijk traden twee kozijns van de bruid op: de industrieel Alphonse Stockmans en de brouwer Arnold Cipers; Joseph Van Autgaerden had twee niet-familieleden als getuige.

Het ‘Vijvershof’ in de tijd van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams

Hougaerde Binnenzicht op het park Van Autgaerden - Adams

 De voorouders van Joseph van Autgaerden:

~ Jean-Baptiste Van Autgaerden

A. Jean-Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1747-1804), notaris en landmeter, was de man die te Hoegaarden een einde maakte aan de heerschappij van de oude Regentie (Sweerts en consoorten van de Confrérie van de V Geslachten) en het nieuwe regime van de Franse Tijd introduceerde en belichaamde; hij woonde in het huidige goed Hof ter Meersche op de Vroente

~ Zijn Zoon Jean-Baptiste Van Autgaerden

B .Zijn zoon Jean Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1777-1840), was burgemeester van 1804 tot ,1808 en getrouwd met zijn rechtstreekse nicht Françoise Van Nerum; zij woonden in het Vijvershof

~ Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden

C. Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden (Hoeg. 1800-1881) was getrouwd te L’Ecluse (Sluizen), maar kwam te Hoegaarden de Hoeve Flemalia aanpassen en bewonen. 

En had als kinderen:

 • 1. Jean Baptiste Van Autgaerden (L’Ecluse 1828-Zétrud-lumay 1894), landbouwer te Outgaarden en getrouwd met Henriette Collart
 • 2. Louise Henriette Van Autgaerden (L’Ecluse 1831-1872), ongehuwd
 • 3. Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 1834-Hoeg. 1914)
 • 4. Marie Clemence Van Autgaerden (Hoeg. 1836-1891), ongehuwd, woonde in de Pastorijstraat.
 • 5. Eugenie Van Autgaerden (Hoeg. 1840-1896)

De kinderen van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams

~ Marie Van Autgaerden

1 Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 17.01.1889-17.01.1889), overleed dezelfde dag

~ Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden

2 Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden (Hoegaarden 20.07.1890-21.05.1964), rentenierster x Hoegaarden 31.07.1920 met Corneille Constant Marin Evrard (Hoegaarden 19.11.1889-14.02.1963), zoon van Jules Evrard en M.Françoise Neefs,
huidvetter
Woonden eerst te Overlaar in het Klein Kasteel en daarna in het Vijvershof
Hun zoon was Xavier Evrard (Hoegaarden 15.03.1922), verkoopsdirecteur x Hoegaarden 07.03.1946 met Marie Josée Similon; bewoonden het Vijvershof;

Zij schonken in 1966 aan de kerkfabriek twee schilderijen: Een voorstelling van de ‘Aanbidding der Wijzen’ en ‘Bezoek van Jahweh aan Abraham’. [1]   Zij werden
onmiddellijk gerestaureerd voor de som van 20.000 F. Een omhaling in de kerk bracht 11.000 F op en er kwam nog een gift van 5.000 F.

~ Eduard Norbert Van Autgaerden

3 Eduard Norbert Van Autgaerden (Hoegaarden 25.02.1893-24.02.1963), ongehuwd, zijn peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Felicie Adams [2] , tante

~ Eugenie Marie Van Autgaerden

4 Eugenie Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 07.12.1896-08.11.1943), ongehuwd, haar peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Maria Adams, tante

Joseph Van Autgaerden heeft in de loop van het jaar 1899 aan de gemeente een aanvraag gedaan om een kapel te mogen bouwen. Daarop heeft de gemeente Hoegaarden op 30 april 1899 deze vraag doorgestuurd naar hogerhand [3] 

De toelating is gekomen en de kapel is gebouwd ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1854-1904). De Mechelse aartsbisschop, kardinaal Sterckx had daartoe opgeroepen en alle pastoors en directeurs/aalmoezeniers van de katholieke instellingen moesten naderhand verslag uitbrengen van de manier waarop deze plechtige herdenking was georganiseerd en gevierd geworden in de parochie en, zoals te Hoegaarden, in het pensionaat bij de zusters.

E. Ourystraat met ‘Vijvershof van Van Autgaerden – Adams en het kapelletje van O.-L.-Vrouw

Ego Sum Immaculata Conceptio/Ik ben de Onbevlekte Ontvange

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

VI. Louis Arnold Albert Adams

VI. Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005), landbouwer, ongehuwd zet de winkel voort tot de jaren 1980

Louis Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005)
Het Nieuwsblad 25.04.1981 en ook 09.11.1981

In de gehuchten Aalst/Nerm werd ook ‘Gobertangesteen’ gedolven in de 18de eeuw, maar deze was duidelijk van mindere kwaliteit; die winning is de oorzaak van de grondverzakkingen

Aan het eind van je weg.
aan de grenzen van je krachten,
neemt God het over
(Mgr. Emiel Jozef De Smedt)

Op Goede Vrijdag en Maria Boodschap, 25 maart 2005.
is in alle stilte naar de Hemelse Vader heengegaan

De heer Louis Arnold Albert ADAMS

Melden U met droefheid:

Huberte en Henri VANDERGEETEN-STOCKMANS en kinderen,
Bernadette en Denis VOUNCKX-STOCKMANS en kinderen,
Henri SCHOENMAKERS en familie.
Willy SCHOENMAKERS en familie,

zijn neven en nichten:

Ciska BILLEN-van ESCH,
Theo STOCKMANS.
Charles STOCKMANS,

zijn trouwe geburen:

De families ADAMS, STOCKMANS, GILLIS en verwanten.

De plechtige Eucharistieviering, waarop wij u vriendelijk uitnodigen, zal opgedragen worden in de dekanale kerk van Sint-Gorgonius te Hoegaarden op
ZATERDAG 2 APRIL 2005 om 10.00 uur.
gevolgd door de begrafenis in het familiegraf te Hoegaarden.
Samenkomst aan de kerk. 

Gelegenheid tot groeten aan de overledene in het uitvaartcentrum Rummens. Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen, op vrijdagavond van 18 tot 19 uur.

De families zijn u zeer dankbaar voor uw christelijk medeleven,

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

V. Leopold Joseph Francois Adams

V. Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971), was zevende zoon op rij.

Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971), was zevende zoon op rij. x Hoeg. 21.06.1915 Marie Emilie Odile Stockmans (Hoeg. 17.06.1885-28.08.1956) koopt ‘Het Schip’ af van de andere erfgenamen in 1917; herberg tot na de 1ste wereldoorlog; een kruidenierswinkel gehouden door Leopold.

Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916), landbouwer zet de winkel voort tot de jaren 198

‘(vóór ‘Het Schip’, van links naar rechts) het prijsbeest, Louis Adams, Leopold Adams, NN

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

IV. Arnoldus Adams

IV.Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836-05.02.1917), landbouwer x Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847-26.02.1915)

Arnold Adams
Elisabeth Dewelde

Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer [1]

x

Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847)
dochter van Hubert (Oorbeek), 36 j., lb en winkelier en Albertine Stockmans, winkelierster

 1. Pierre Joseph François Adams (Hoeg. 19.05.1871), beenhouwer
  x Hoeg. 25.09.1900 Marie Stephanie Rottie (Hoeg. 14.02.1873)
  dochter van François Théophile en Emelie Finoulst
 2. Henri Arnold Adams (Hoeg. 08.11.1873)
  x Hoeg. 17.05.1899 M. Alexandrine Vanosmael (Hoeg. 10.12.1871), dochter van Henri en Barbe Schoensetters
  =Juliette Barbe Cornélie Adams (Hoeg. 27.09.1900)
 3. Arthur Clement Adams (Hoeg. 07.02.1876-25.05.1878)
 4. Constant Henri Adams (Hoeg. 15.09.1878)
 5. Hubert Clement Adams (Hoeg. 14.11.1880)
  x Hoeg. 28.11.1903 Josephine Eugénie Vanex (Hoeg. 23.02.1871)
  dochter van Lambert en Régine Stockmans
 6. Corneille Vital Adams (Hoeg. 03.04.1883)
 7. Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971) (zie V)
 8. Wivine Clemence Joséphine Adams (Hoeg. 25.03.1888)
  x Hoeg. 25.11.1908 Jules Bernard Vandermolen (Hoeg. 26.06.1885), zoon van Joseph, ondernemer en M. Cornelie Meunier

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

III.Adams Jean-François

Adams Jean-François (Hoegaarden 26.09.1811-23.12.1872), landbouwer, 24 jaar gemeenteraadslid vanaf 1848  [1] 

X

Hoegaarden 10.06.1835 Catherine Vandenbempt (Hoeg. 13.08.1808- 26.03.1844), dochter van Joseph en Maria Barbara Lintermans

XX

Hoeg. 24.01.1849 Rosalie Vanhagendoren (Hoeg. 03.11.1823) [2] , landbouwster dochter van Charles en Françoise Vandenbempt

Hij was van 1848 tot zijn overlijden in 1872 liberaal gemeenteraadslid voor Nerm/Aalst en vanaf 1862 schepen.

In de 19de eeuw werden de gemeenteraadsleden als volgt verkozen:

 
 • 3 voor het Centrum
 • 1 voor Rommersom
 • 1 voor Overlaar
 • 1 voor Hoksem
 • 2 voor Nerm en Aalst

Hij wierd van den Heer zijnen God bemind en zijne getrouwheid was erkend.

ECGL. XIVI. 16-17.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Joannes-Franeisers ADAMS,

Weduwenaar van Catharina Vandenbempt,
Echtgenoot van Rosalie Vanhaegendoren

geboren te Hougaarde den 26 September 1811, na gedurende 24 jaren Lid geweest te zijn van den Gemeente Raad, sterft aldaar den 23 December 1872, voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.
De begrafenis zal en plaats hebben op Woensdag, 25 December na het lof.
De plechtige lijkdienst zal gescbieden op Donderdag. 2 Januri 1873, de …. 9 en half uren.
Frau diesst wegens het broederschap der gelovige zielen, op Vrijdag den 3 Januari, in de kerk van Hougaarde.
De dertigsten de volgende dagen ten half 7 en 7 uren.
Mijne kinderen, ik sterf, maar mijne vriendschap sterft niet, ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u bemind heb op aarde.

JOAN. BERGH

Zoete harten van Jesus en Maria, weest onze toevlucht. (300 dagen aflaat).

R I P
P.-J. Stevens, te Thienen.

Hun kinderen

 1. Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer
 2. Joseph Adams (Hoeg. 05.01.1838 -15.02.1838), 5 weken oud
 3. Maria Theresia Adams (Hoeg. 22.11.1838 -31.07.1839), 8 maanden oud
 4. Barbe Adams (Hoeg. 16.05.1840 -29.01.1842), 20 maanden oud
 5. Adams Charles (Hoeg. 05.06.1849-22.01.1866)
 6. Adams Barbe Léonie (Hoeg. 26.07.1853-02.02.1855)
 7. Marie Clémence (Hoeg. 18.11.1854-09.01.1855)
 8. Adams Marie Léonie (Hoeg. 04.01.1856)
 9. Adams Marie Constance Palmyre (Hoeg. 15.08.1857-28.01.1874)
 10. Adams Joséphine (Hoeg. 18.09.1859-30.03.1916)
   x Hoeg. 17.05.1884 François Edmond Nijs Hoeg. 20.05.1862), handelaar en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid
  xx Ukkel 20.10.1930 Bertha Stockmans (Antwerpen 08.12.1886)
 11. Adams Vital (Hoeg. 23.06.1862-07.08.1894), landbouwer
  x Hoeg. 27.02.1892 Marie Félicie Nijs (Hoeg. 20.10.1859-28.11.1910),
  dochter van Jean Joseph en Anne Dumoulin
 12. Adams Marie Clémence (Hoeg. 06.05.1864)
  x Hoeg. 16.01.1892 Guillaume Théophile Gilis (Hoeg. 16.05.1862)
 13. Adams Alexandre (Hoeg. 25.12.1866), vertrok in april 1884 naar Anderlecht x Hoeg. 25.10.1890 M. Catherine Senebergh (Hoeg. 10.01.1865),
  dochter van François en Rosalie Gilis
 14. Adams Arnould Achille (Hoeg. 26.01.1869-14.02.1869), 5 weken oud
Alice, Leonie en Clara Adams in het uniforme van pensionair in Mariadal

~ Marie Alice Adams (Hoeg. 21.08.1893), vertrekt in 1915 naar Scherpenheuvel
x Hoeg. 25.11.1916 Louis François Sevenants (Hoeg. 03.12.1896-1965), gemeentesecretaris van Hoegaarden 1949-1965, zoon van François Edouard, dagloner en Octavie Catherine Gasia

~ Léonie Marie Corneille Adams (21.08.1893), tweeling
x Hoeg. 08.08.1917 Willems Joseph Raymond [3]  (Hoeg. 17.11.1896), landbouwer
zoon van Leander en Virginie Vandermolen

~ Marie Claire Adams (Hoeg. 21.11.1894), vertrekt naar Halle-Booienhoven 

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

II. Arnoldus Adams

II.Jean Arnold Adams [1] (Avernas le Bauduin 02.03.1757 – Hoegaarden 17.06.1833), landbouwer, stierf op 76-jarige leeftijd in zijn huis te Nerm 17

X

Hoeg. 31.07.1791 Marie Anne Jansens/Janssens (Hoeg. -29 thermidor jaar 13/17.08.1805), werd 57 jaar, dochter van Pierre en Anne Marie Bodart

XX

Willebringen 03.01.1808 Maria Elisabeth Joechmans/Jochmans (Willebringen 17.03.1772-Hoeg. 09.11.1829), landbouwster, werd 57 jaar,
dochter van Jean Baptiste en Maria Theresia Nijs

Hun kinderen

 1. Lambert Adams (Hoeg. 25.02.1794)
 2. Jean Baptiste Adams (Hoeg. 22.07.1808-19.04.1826)
 3. Joannes Franciscus Adams (Hoeg. 26.09.1811-23.12.1872) (zie III)
 4. Maria Theresia Adams (Hoeg. 26.06.1814-19.01.1877)
  x Hoeg. 21.08.1833 Henri Cipers (Hoeg. 13.06.1797- 28.12.1872),
  zoon van Matheus en Agnes Sondervorst
 5. Jean Arnould Adams (Hoeg. 16.01.1817), landbouwer
  x Hoeg. 28.06.1854 Rosalie Hendrickx (Court-Saint-Etienne 09.12.1830), landbouwster dochter van Pierre Casimir en Thérèse Stockmans
   

  = meisje (Hoeg. -01.03.1855)
  =M. Constance Adams (Hoeg. 19.01.1856)
  x 01.02.1888 Joseph Vanautgaerden (L’Ecluse 21.03.1834)
  zoon van Philippe en M. Theresia Charlot
  =Arnould Polydore Adams (Hoeg. -06.03.1860), werd 1 maand en 16 dagen =M. Cornelia Adams (Hoeg. 05.03.1862)
  =Clement Louis Adams (Hoeg. 23.11.1864)
  =Achille Adams (Hoeg. 01.07.1866-26.05.1869), werd 2 jaar en 9,5 maand =M. Léonce Adams (Hoeg. 03.02.1869)
  x Hoeg. 21.05.1895 Oscar Wiket (Vyle-et-Tharoul 10.06.1863)
  zoon van Ferdinand en M. Augustine Collard

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

 Genealogie Adams

Aanzet tot een genealogie Adams [1] : te Hoegaarden-Nerm vanaf ca. 1790 Vader en zoon Adams, de bewoners van ‘het Schip’ in de 20ste eeuw.

[do_widget id=nav_menu-45]

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]

Genealogie Adams

Aanzet tot een genealogie Adams[1]: te Hoegaarden-Nerm vanaf ca. 1790 Vader en zoon Adams, de bewoners van ‘het Schip’ in de 20ste eeuw

I.Arnoldus Adams

I.Arnoldus Adams, landbouwer x Joanna Sovonnier, landbouwster woonachtig te Avernas -le-Bauduin
Jennette Savonnier/Sovonier is 80 jaar wanneer Arnold Adam (sic) te Willebringen hertrouwt en zijn vader is overleden

II.Jean Arnold Adams

II.Jean Arnold Adams (2)  (Avernas le Bauduin 02.03.1757-Hoeg. 17.06.1833), landbouwer, stierf op 76-jarige leeftijd in zijn huis te Nerm 17
x Hoeg. 31.07.1791 Marie Anne Jansens/Janssens (Hoeg. -29 thermidor jaar 13/17.08.1805), werd 57 jaar, dochter van Pierre en Anne Marie Bodart
xx Willebringen 03.01.1808 Maria Elisabeth Joechmans/Jochmans (Willebringen 17.03.1772-Hoeg. 09.11.1829), landbouwster, werd 57 jaar,
dochter van Jean Baptiste en Maria Theresia Nijs

Hun kinderen:
1.Lambert Adams (Hoeg. 25.02.1794)
2.Jean Baptiste Adams (Hoeg. 22.07.1808-19.04.1826)
7
2.Joannes Franciscus Adams (Hoeg. 26.09.1811-23.12.1872) (zie III)
3.Maria Theresia Adams (Hoeg. 26.06.1814-19.01.1877)
x Hoeg. 21.08.1833 Henri Cipers (Hoeg. 13.06.1797- 28.12.1872),
zoon van Matheus en Agnes Sondervorst
4.Jean Arnould Adams (Hoeg. 16.01.1817), landbouwer
x Hoeg. 28.06.1854 Rosalie Hendrickx (Court-Saint-Etienne 09.12.1830), landbouwster dochter van Pierre Casimir en Thérèse Stockmans
= meisje (Hoeg. -01.03.1855)
=M. Constance Adams (Hoeg. 19.01.1856)
x 01.02.1888 Joseph Vanautgaerden (L’Ecluse 21.03.1834)
zoon van Philippe en M. Theresia Charlot
=Arnould Polydore Adams (Hoeg. -06.03.1860), werd 1 maand en 16 dagen =M. Cornelia Adams (Hoeg. 05.03.1862)
=Clement Louis Adams (Hoeg. 23.11.1864)
=Achille Adams (Hoeg. 01.07.1866-26.05.1869), werd 2 jaar en 9,5 maand =M. Léonce Adams (Hoeg. 03.02.1869)
x Hoeg. 21.05.1895 Oscar Wiket (Vyle-et-Tharoul 10.06.1863)
zoon van Ferdinand en M. Augustine Collard

2 in alfabetische tafel ‘Jean Armand Adam’ en in huwelijksregister1791: ‘ ….joannes arnoldus adam ex everas de bouduin dioc: namurcensis et maria anna jansens …’

III.Adams Jean-François

III.Adams Jean-François (Hoeg.
26.09.1811-23.12.1872), landbouwer, 24
jaar gemeenteraadslid (vanaf 1848)3

x Hoeg. 10.06.1835 Catherine
Vandenbempt (Hoeg. 13.08.1808-
26.03.1844),
dochter van Joseph en Maria Barbara
Lintermans
xx Hoeg. 24.01.1849 Rosalie
Vanhagendoren (Hoeg. 03.11.1823)4,
landbouwster
dochter van Charles en Françoise
Vandenbempt
van 1848 tot zijn overlijden in
1872 liberaal gemeenteraadslid
voor Nerm/Aalst en vanaf 1862
schepen;
in de 19de eeuw werden de
gemeenteraadsleden als volgt
verkozen:
3 voor het Centrum
1 voor Rommersom
1 voor Overlaar
1 voor Hoksem
2 voor Nerm en Aalst
1.Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer
2.Joseph Adams (Hoeg. 05.01.1838 -15.02.1838), 5 weken oud
3.Maria Theresia Adams (Hoeg. 22.11.1838 -31.07.1839), 8 maanden oud 4.Barbe Adams (Hoeg. 16.05.1840 -29.01.1842), 20 maanden oud
5.Adams Charles (Hoeg. 05.06.1849-22.01.1866)
6.Adams Barbe Léonie (Hoeg. 26.07.1853-02.02.1855)
7Marie Clémence (Hoeg. 18.11.1854-09.01.1855)
8Adams Marie Léonie (Hoeg. 04.01.1856)
9.Adams Marie Constance Palmyre (Hoeg. 15.08.1857-28.01.1874)
10.Adams Joséphine (Hoeg. 18.09.1859-30.03.1916)
3 Bevolkingsregisters Hoegaarden, 1847, 2/116, woonden sectie B, nr. 9
1866 2/266 Rue de nerm
4 Vanhagendoren Rosalie was getrouwd op 9 april 1847 en op 4 januari 1848 al weduwe voor de eerste keer
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
x Hoeg. 17.05.1884 François Edmond Nijs Hoeg. 20.05.1862), handelaar en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid
xx Ukkel 20.10.1930 Bertha Stockmans (Antwerpen 08.12.1886)
11.Adams Vital (Hoeg. 23.06.1862-07.08.1894), landbouwer
x Hoeg. 27.02.1892 Marie Félicie Nijs (Hoeg. 20.10.1859-28.11.1910),
dochter van Jean Joseph en Anne Dumoulin
-Marie Alice Adams (Hoeg. 21.08.1893),
vertrekt in 1915 naar Scherpenheuvel
x Hoeg. 25.11.1916 Louis François Sevenants
(Hoeg. 03.12.1896-1965), gemeentesecretaris
van Hoegaarden 1949-1965
zoon van François Edouard, dagloner en
Octavie Catherine Gasia
-Léonie Marie Corneille Adams
(21.08.1893), tweeling
x Hoeg. 08.08.1917 Willems Joseph Raymond5
(Hoeg. 17.11.1896), landbouwer
zoon van Leander en Virginie Vandermolen
-Marie Claire Adams (Hoeg. 21.11.1894),
vertrekt naar Halle-Booienhoven
9
Alice, Leonie en Clara Adams in het
uniforme van pensionair in Mariadal
12.Adams Marie Clémence (Hoeg. 06.05.1864)
x Hoeg. 16.01.1892 Guillaume Théophile Gilis (Hoeg. 16.05.1862)
13.Adams Alexandre (Hoeg. 25.12.1866), vertrok in april 1884 naar Anderlecht x Hoeg. 25.10.1890 M. Catherine Senebergh (Hoeg. 10.01.1865),
dochter van François en Rosalie Gilis
14.Adams Arnould Achille (Hoeg. 26.01.1869-14.02.1869), 5 weken oud
5 Broer van de organist van de St.-Gorgoniuskerk Henri Willems
IV.Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836-05.02.1917), landbouwer
x Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847-26.02.1915)

Arnold Adams Elisabeth Dewelde
Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer6
x Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847)
dochter van Hubert (Oorbeek), 36 j., lb en winkelier en Albertine Stockmans, winkelierster -1.Pierre Joseph François Adams (Hoeg. 19.05.1871), beenhouwer
x Hoeg. 25.09.1900 Marie Stephanie Rottie (Hoeg. 14.02.1873)
dochter van François Théophile en Emelie Finoulst
-2.Henri Arnold Adams (Hoeg. 08.11.1873)
x Hoeg. 17.05.1899 M. Alexandrine Vanosmael (Hoeg. 10.12.1871), dochter van Henri en Barbe Schoensetters
=Juliette Barbe Cornélie Adams (Hoeg. 27.09.1900)
-3.Arthur Clement Adams (Hoeg. 07.02.1876-25.05.1878)
-4.Constant Henri Adams (Hoeg. 15.09.1878)
-5.Hubert Clement Adams (Hoeg. 14.11.1880)
x Hoeg. 28.11.1903 Josephine Eugénie Vanex (Hoeg. 23.02.1871)
dochter van Lambert en Régine Stockmans
-6.Corneille Vital Adams (Hoeg. 03.04.1883)
-7.Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971) (zie V) -8.Wivine Clemence Joséphine Adams (Hoeg. 25.03.1888)
x Hoeg. 25.11.1908 Jules Bernard Vandermolen (Hoeg. 26.06.1885), zoon van Joseph, ondernemer en M. Cornelie Meunier

6 BRHoeg., 1890, 1/21: Koffiestraat 3 : Henri en Alexandrine en hun dochter woonden in BRHoeg. 1857-80, woonden Adams-Dewelde Doelstraat 6
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
V. Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971), was zevende zoon op rij.
x Hoeg. 21.06.1915 Marie Emilie Odile Stockmans (Hoeg. 17.06.1885-28.08.1956) koopt ‘Het Schip’ af van de andere erfgenamen in 1917; herberg tot na de 1ste wereldoorlog; een kruidenierswinkel gehouden door Leopold
-Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916), landbouwer
zet de winkel voort tot de jaren 1980
‘(vóór ‘Het Schip’, van links naar rechts) het prijsbeest, Louis Adams, Leopold Adams, NN
11
Vader en zoon, Leopold en Louis Adams vóór ‘het Schip’ (s.d.)
VI. Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005), landbouwer, ongehuwd zet de winkel voort tot de jaren 1980
Louis Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005)

Het Nieuwsblad 25.04.1981 en ook 09.11.1981
In de gehuchten Aalst/Nerm werd ook ‘Gobertangesteen’ gedolven in de 18de eeuw, maar deze was duidelijk van mindere kwaliteit; die winning is de oorzaak van de grondverzakkingen
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
13

VII. Marie Constance Adams trouwde met Joseph van Autgaerden
Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 21.03.1834-Hoeg. 10.04.1914), landbouwer en eigenaar x Hoegaarden 01.02.1888 Marie Constance Adams (Hoegaarden 19.01.1856-07.12.1932), dochter van Jean Arnold Adams en Rosalia Hendrickx en achternicht van Leopold Adams
Zij woonden in het Vijvershof; Constance was 32 jaar jonger dan haar echtgenoot; als getuigen bij dit huwelijk traden twee kozijns van de bruid op: de industrieel Alphonse Stockmans en de brouwer Arnold Cipers; Joseph Van Autgaerden had twee niet-familieleden als getuige.

het ‘Vijvershof’ in de tijd van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
—————————————————————————————————————– De voorouders van Joseph van Autgaerden:
A. Jean-Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1747-1804), notaris en landmeter, was de man die te Hoegaarden een einde maakte aan de heerschappij van de oude Regentie (Sweerts en consoorten van de Confrérie van de V Geslachten) en het nieuwe regime van de Franse Tijd introduceerde en belichaamde; hij woonde in het huidige goed Hof ter Meersche op de Vroente
B .Zijn zoon Jean Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1777-1840), was burgemeester van 1804 tot ,1808 en getrouwd met zijn rechtstreekse nicht Françoise Van Nerum; zij woonden in het Vijvershof
C. Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden (Hoeg. 1800-1881) was getrouwd te L’Ecluse (Sluizen), maar kwam te Hoegaarden de Hoeve Flemalia aanpassen en bewonen En had als kinderen:
1.Jean Baptiste Van Autgaerden (L’Ecluse 1828-Zétrud-lumay 1894), landbouwer te Outgaarden en getrouwd met Henriette Collart
2.Louise Henriette Van Autgaerden (L’Ecluse 1831-1872), ongehuwd
3.Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 1834-Hoeg. 1914)
4.Marie Clemence Van Autgaerden (Hoeg. 1836-1891), ongehuwd, woonde in de pastorijstraat 5.Eugenie Van Autgaerden (Hoeg. 1840-1896)
—————————————————————————————————————–
De kinderen van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams:
15
1 Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 17.01.1889-17.01.1889), overleed dezelfde dag 2 Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden (Hoegaarden 20.07.1890-21.05.1964), rentenierster x Hoegaarden 31.07.1920 met
Corneille Constant Marin Evrard (Hoegaarden 19.11.1889-
14.02.1963), zoon van Jules Evrard en M.Françoise Neefs,
huidvetter
Woonden eerst te Overlaar in het Klein Kasteel en daarna
in het Vijvershof
Hun zoon was Xavier Evrard (Hoegaarden
15.03.1922), verkoopsdirecteur x Hoegaarden 07.03.1946
met Marie Josée Similon; bewoonden het Vijvershof;
Zij schonken in 1966 aan de kerkfabriek twee schilderijen:
Een voorstelling van de ‘Aanbidding der Wijzen’ en
‘Bezoek van Jahweh aan Abraham’.7 Zij werden
onmiddellijk gerestaureerd voor de som van 20.000 F. Een
omhaling in de kerk bracht 11.000 F op en er kwam nog
een gift van 5.000 F.
3 Eduard Norbert Van Autgaerden (Hoegaarden 25.02.1893-24.02.1963), ongehuwd, zijn peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Felicie Adams8, tante
7 Bij de verhuizing van de familie Xavier Evrard-Similon naar Keerbergen
8 Schoonzus van Joseph Van Autgaerden, woonde eveneens in het Vijvershof; hetzelfde geldt voor Maria Adams
4 Eugenie Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 07.12.1896-08.11.1943), ongehuwd, haar peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Maria Adams, tante
Joseph Van Autgaerden heeft in de loop van het jaar 1899 aan de gemeente een aanvraag gedaan om een kapel te mogen bouwen. Daarop heeft de gemeente Hoegaarden op 30 april 1899 deze vraag doorgestuurd naar hogerhand9. De toelating is gekomen en de kapel is gebouwd ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de afkondiging van het dogma van d Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1854-1904). De Mechelse aartsbisschop, kardinaal Sterckx had daartoe opgeroepen en alle pastoors n directeurs/aalmoezeniers van de katholieke instellingen moesten naderhand verslag uitbrengen van de manier waarop deze plechtige herdenking was georganiseerd en gevierd geworden in de parochie en, zoals te Hoegaarden, in het pensionaat bij de zusters.
E. Ourystraat met ‘Vijvershof van Van Autgaerden – Adams en het kapelletje van O.-L.-Vrouw

Ego Sum Immaculata Conceptio/Ik ben de Onbevlekte Ontvange 9 Hoegaarden, Uitgaande briefwisseling, 1899-1913, nr.1362
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019

9 Hoegaarden, Uitgaande briefwisseling, 1899-1913, nr.1362

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]