Ga naar de inhoud

Het pachthof Maes

De familie Maes

Op 2 september 1756 werd te Outgaarden Nicolaes Maes geboren, als eerste kind van Laurent Maes, 23 jaar oud en van Anne Marie François 24 j.

Later kwamen er in het gezin Maes nog Vier andere kinderen bij. Het waren:

 • Laurent: °10 september 1759, (dezelfde dag gestorven)
 • Jan: °21 januari 1761,
 • Anna Rosa: °3 feb 1764, (gehuwd met René Falla)
 • Henri: °04 sep. 1770, (datzelfde jaar overleden)

Stamboom

Hun ouders waren beide kleinkinderen van dezelfde grootmoeder, Barbe Vlemincx,
zoals blijkt uit onderstaande staat:

  Henri Vlemincx
+ Outg. 17/9/1676
x Outg. 2/1/1661 met Anna Rega
  
  

|

  
Jan Beetens
+ 1700/1701
xBarbe Vlemincx
°Outg. 7/3/1665
xxJan Maes
x Outg. 3/9/1701
|   |
Gertrude Beetens
Outg. 12/10/1700
x Nicolas François
Outg. 12/5/1698
   Arnold Maes
°Outg. 6/4/1703
x Outg. 5/7/1730
Jeanne Florquin
+ Outg. 2/7/1736
|   |
Anne Marie François
°Outg. 22/2/1731
 X
Outg. 27/11/1755
 Laurent Maes
°Outg. 2/7/1736
  |  
  Nicolaes Maes
°Outg. 2/9/1756
  

Overlijdens bidkaartjes

Maria Catharina Tritsmans

Den ouderdom is eene eerkroon als zy op den weg der regteerdigheyd gezonden word.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Maria Catharina TRITSMANS
weduwe van
Nicolaes MAES.

geboren te Hougaerden, den 29 januarius 1762, aldaer overleden den 18 junius 1830, in den ouderdom van 88 jaren 4 maenden en 20 dagen.

De begraefnis zal geschieden, donderdag 20 junius, ten 6 uren namiddag. De vigilien en lykdienst zullen gedaen worden. op woensdag 26 der zelve maend, ten halftien.

Eenen lykdienst van wegens het broederschap van de zielen zal gedaen worden op donderdag 27 daerna ten 7 uren; de dertigste de volgende dagen ten 5 en 7 uren, in de parochiale kerk van Hoegaerden.

De waekzame en deugdryke vrouw is de perel harer bloedverwanten.

R.I.P.

Druk. van de werchx-Mertens, te Thienen.

Ik heb ellendige maenden gehad en vele slapelooze nachten geteld.
Maer, in ônze Heer. heb ik gehoopt, vermits gy myne verduldigheid zyt.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
den heer
HUBERTUS MAES,
echtgenoot van vrouw
BARBARA DOTREMONT,

geboren te Hougaerden den 3 Meert 1787, en aldaer, voorzien van de H. Sakramenten der stervenden, godvruchtig in den Heer ontslapen den 10 April 1861.
De begraefnis zal plaets hebben Vrydag den 12 April, ten 3 uren namiddag.

De plegtige lykdienst zal geschieden Woensdag den 24 April: de vigiliën ten half tien ure.

De dienst van wegens het broederschap der geloovige zielen Donderdag den 23 April ten half acht ure: de missen van het dertigsten de volgende dagen ten zes en ten half acht ure, in de parochiale kerk van Hougaerden.

Myne kinderen! bemint elkander.
Eert uwe moeder zoolang zy leven zal.
En helpt my door uwe gebeden.
Jesus, Maria. Joseph. ik geef u myn hert en myn ziel. ( 100 Dagen aflaet.)

R.I.P.

Thienen. – L. Geerts, drukker.

Hubertus Maes
Bernadus Davidts

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja zelfs zij is een schat voor die goed gedeeld hebben.

Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer
Bernardus Davidts
weduwenaar van Mejufvrouwen
Norbertina Maes en Rosalia Calu

geboren te Hoegaerde, 2 April 1821,en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,den 12 Juli 1893 voorzien van de III Sacramenten der Stervenden
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiekerk van den H. Gorgonius, op Zaterdag 15 Juli ten 10 ure,  de vigilien om 9 ure
De achting van het lijk  geschiede 10 ure.

Een tweede dienst wegens het Brorderschap der geloovige Zielen op Maandag 21 Juni ten 7 ure.
Een derde dienst, wegens het Broederschap der Onbevlekt Ontvangenis,op Dijnsdag 25 Juli, ten 7 ure.
Een vierde dienst wegens het Broederschap van den H. Hubertus op Woensdag 26 Juli, ten 7 ure.
De dertigste de volgende dagen

Mijne beminde kinderen, ik verlaat U, vergeet mij niet in Uwe gebeden : ik heb U allen zo teederlijk bemind . Blijft onder elkander verenigd. Dient God getrouw en leeft zoo, dat gy nooit de dood moet vreezen, wanneer zij U overkome.

En gij, mijn broeder, vergeet mij niet aan het Heilig altaar.
Mijn Jesus bermhertigheid (100 dagen aff)

R. I. P.

Hougaarde –  Druk, W Smeesters Leuven

Nicolaes Maes trouwde te Hoegaarden op 16 oktober 1785 met Marie Catherine. Tritsmans (°1762 dochter van Jean François Tritsmans en Marie Agnes Rots en kleindochter van Jean Tritsmans en Catherina Godefridi)

Hij vestigde zich te Hoegaarden waar hij een erf kocht in de Tiensestraat (huidig nr. 85 ). Hij was landbouwer en brouwde bier in zijn eigen paenhuys.

Op 9 jan. 1786 werd hun eerste kind geboren, Nicolas, doch stierf kort nadien. Toen kwam op 5 maart 1787 een andere zoon ter wereld, Hubert en op 6 dec. 1788 nog een derde, die de naam kreeg van zijn overleden broertje Nicolas.

Het gezin Maes x Tritsmans leefde tijdens de jaren van het franse schrikbewind. Uit die tijd is geweten dat de genaamde Marcel Jean François in 1809 uit de franse legerdienst deserteerde en bij verstek tot 5 j. dwangarbeid werd veroordeeld. Hij bleef echter onvindbaar en zou zich een tijd in het pachthof Maes hebben verborgen.

Na de dood van Nicolaes Maes (+ voor 1815) zette zijn oudste zoon Hubert het pachthof en bierbrouwen verder. Hij huwde te Hoegaarden op 22 nov. 1815 met Barbe Dotremont (7/2/1796 dochter van Henri Dotremont en Barbe Sondervorst uit Rommersom en kleindochter van Jean Jacques Dotremont en Madeleine Van Symphoven).

Zijn moeder Marie Cath. Tritsmans bleef op het pachthof inwonen tot aan haar dood op 18 juni 1850.

Buiten het ouderlijk pachthof (sectie D157 en 138, huys met hoff, groot 18a 80ca), bezat Hubert Maes nog een ander huis, gelegen in de Tiensestraat naast het huidige rusthuis, straatopwaarts (sectie D302, groot 10a 60ca) en ook nog 6 Ha 47a 90ca land.

Uit het gezin Maes x Dotremont werden acht kinderen geboren:

 • Regnier °15 okt. 1818
 • Marie °10 nov. 1820 + 1887 bleef ongehuwd
 • Hubert Joseph ° 27 nov. 1822
 • Henrietta Dorothea °10 feb. 1824, ongehuwd
 • Norbertine °09 jan. 1827 x Bernard Davidts (zie verder)
 • Regine °08 feb. 1829 ongehuwd
 • Eugene 08 mei. 1831 x Judith Collaert Woonde eerst te Leuven en na de dood van zijn vrouw te Schaarbeek, waar hij in 1897 als dagbladverkoper ingeschreven stond. (zie nota 1)
 • Edouard • 07 okt. 1833 + 1922 X Hoegaarden 24 nov. 1870 met Sidonie Heps Was landbouwer en brouwde in de Tiensestraat (toenmalig nr. 41 ) ( zie nota 2 )
Nota 1

Hun kinderen waren:

 • Felicia °14/9/1863 gehuwd St; Joost ten Node op 2/6/1900 met Prosper Van Nerum ( °Hoegaarden 1864, zoon van François Van Nerum en Therese Collaert) schoenmaker in de Koffiestraat (nu A. Pytzeysstr. 10) in de oude afspanning “de Ossekop” huidige woonst A. Veroeveren en R. Lebegge.
 • Joseph Vital °13/11/1866 gehuwd 1897 Marie Lucie Noë (°1868 dochter van Eugene Noë en Julienne Peeters) Brievenbesteller te Hoegaarden, wonend op Smisveld 1 (nu Kon. Astridstraat).
 • Guillaume Robert °1869 Vrachtwagen chauffeur te Laken.
Nota 2

Van hen zijn twee zonen bekend:

 • Henri °Hoegaarden 22/3/1871, wonend in de Tiensestraat
 • Vital °Hoegaarden 05/5/1885 +1969 x Odile Vandermolen (dochter van Joseph Vandermolen en Marie Meunier) van wie: Henri °Hoegaarden 31/5/1922, wonend Overijse.

In 1829 was Hubert Maes peter van Eduard Van Nerum (latere Directeur van het Wezenhuis van Hoegaarden).

In zijn jeugdjaren vertoefde deze vaak op het pachthof van zijn peter, die hem de zolder toonde waar de deserteur schuilde tijdens de Revolutietijd. Regina, de dochter van Hubert Maes, was heimelijk verliefd op Eduard Van Nerum en zelfs zo fel, dat zij er ziek van werd toen hij in 1856 met een andere vrouw (Marie Eulalie Geens) trouwde.

Hubert Maes stierf in 1861 en toen ging zijn weduwe over tot de deling onder de kinderen. Hierdoor bekwam haar zoon Eduard het huis perceel D302 en haar dochter Norbertine het ouderlijk pachthof perceel D137, wijl de andere kinderen. elk hun deel kregen.

Norbertine Maes was op 2 maart 1854 in het huwelijk getreden met Bernard Davidts ( Hoegaarden 20/4/1821, zoon van Henri Ernest Davidts uit Hoegaarden en Marie. Alexandrine Hennin uit Vorsen)

Het gezin Davidts x Maes vestigde zich op het pachthof Maes, dat vanaf toen de naam “Davidts aannam en waar haar moeder Barbe Dotremont bleef inwonen. Uit hun huwelijk sproten vijf kinderen:

 • Alphonse Albert Henri  °1854 +1859
 • Mathilde °1857 X 1879 met François Van Nerum (°Hoegaarden 1856, zoon van brouwer Charles Van Nerum en Augustine Defoor) Hij was kleinkozijn van Eduard Van Nerum.
 • Henri Emile  °1858 X met Clemence Emanuel uit Saint Remi Geest
 • Marie Pelagie °1860 +1926 X met Prosper Gilis uit Overlaar.
 • Henriette °1863 +1865

Zwarte jaren voor Bernard Davidts

Toen braken voor Bernard Davidts de zwarte jaren aan. In 1859 verloor hij zijn zoon (Alphonse), op 2 jan. 1864 zijn moeder (Alexandrine Hennin), op 3 sep. van hetzelfde jaar zijn vrouw (Norbertine Maes), in 1865 zijn dochter (Henriette) en op 8 sep. 1867 zijn schoonmoeder (Barbe Dotremont)

Als dan ging hij een tweede huwelijk aan met Rosalie Calu (1833), die zijn drie overblijvende minderjarige kinderen verder groot bracht.

In 1882 werd hij voor de tweede maal weduwnaar en stierf op zijn beurt op 12 juli 1893. Bij de deling onder zijn kinderen, kwam het pachthof aan zijn dochter Mathilde, in 1879 gehuwd met François Van Nerum.

Het jonge paar Van Nerum x Davidts had zich eerst bij de gezusters Maes (Tanten van Mathilde Davids) in de Tiensestraat (n°72 ??) gevestigd.

Van Nerum Charles Bidprentje
Van Nerum Charles
Van Nerum Prosper

Mevrouw François VAN NERUM geboren Mathilde DAVIDS:
Mejuffer Alodie VAN NERUM;
Mijnheer en Mevrouw Charles HENNUS-VAN NERUM en hunne kinderen Mathilde, Maria en Martha
Mijnheer en Mevrouw Arthur VAN NERUM-GAZIA en humme kinderen François, Mathilde, Simon en Marcel;

Mejuffer Louisa VAN NERUM:
Mejuffer Elise VAN NERUM
Mejuffer Prosper VAN NERUM,
Mevrouw weduwe DUROCHEZ geboren Valentine VAN NERUM.
Mijnheer en Mevrouw Arthur VAN NERUM – DESWART en hunne kinderen,
Mijnheer en Mevroue Eniel DAVIDS-EMANUËL en hunne kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Prosper GILIS-DAVIDS en hunne kinderen

melden u met droefheid het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader en grootvader, broeder en schoonbroeder

François-Charles VAN NERUM
echtgenoot van
Mathilde DAVIDS

geboren te Hougaerde, den 10 December 1856 en aldaar godvruchtig overleden den 24 juni 1915 , voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.
De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal plaatsvinden op Zaterdag 20 Juni 1915, om 7 ure
De diensten der Broederschappen den 23 en 24 juli om 7 ure
een dienst vanwege de geburen den 20 juli om 7 ure
Geliefde echtgenoote, kinderen, kleinkinderen  en bloedverwanten, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan aan mijn lijden en aan mijne zorgen jegens U   .
Verplicht U voor de rust mijner ziel te bidden 
Zoete hart en van Jesus en Maria weest mijne toevlucht 

Hoegaerde : Drukkerij A. MAZY-MASY

Rond 1884 gingen zij op de kleine molen van Overlaar wonen, waar François Van Nerum molenaar werd. Daar verbleven zij tot wanneer Mathilde in 1893 het ouderlijk pachthof verwierf, uit het nalatenschap van haar vader Zij gingen er zich defintief als landbouwer vestigen, zodat de hoeve vanaf dat ogenblik de naam Van Nerum kreeg.

François had echter de gezusters Maes niet vergeten, die hem na zijn huwelijk huisvesting hadden verschaft, ondanks de zware beproevingen die hun hadden getroffen.

In 1872 waren de gezusters Maes zwaar beproefd geworden, door ziekten en rampen, Henri Vandertaelen (zoon van Constant Vandertaelen en Elisabeth Van Nerum, latere stichteres van het rusthuis) had hun grote steun verschaft. Uit dank hadden de gezusters Maes hem twee borduurwerken geschonken H. Henricus en H. Florentice)

Na zijn dood kwamen deze kunststukken in handen van Clemence Maes, om later bij Edmond Marchal te belanden. Deze gaf ze in 1962 aan Hubert Van Nerum, die ze in naam der Geslachten, aan het rusthuis schonk, het huis waar zij ten tijde van Henri Vandertaelen hadden gehangen.

Uit erkentelijkheid richtte hij in een deel van het pachthof, woonvertrekken in voor de gezusters Henriette en Regine Maes, die er hun intrek namen. Daar bleven zij wonen tot aan hun dood, Regine overleed in 1909 en Henriette in 1915.

Het gezin Van Nerum x Davidts had acht kinderen:

 • Elodie °1879 +1976 bleef ongehuwd en woonde bij haar familie Gilis te Overlaar
 • Marie °1881 +1956 x met Charles Hennus in 1906 Charles was van Tienen °1879, mekanicien FN Herstal
 • Charles °1883 +1885
 • Arthur °1884 +1966 x met Palmyre Gazia 1885 +1941 Postmeester te Meldert
 • Louise °1887 +1935 x met Napoleon Taverniers 1889 +1961 Landbouwer te Hoegaarden (Dotremontstraat)
 • Elise °1888 +1992 (104 jaar oud) x met Henry Willems (°1900 +1971) Koster te Hoegaarden.
 • Eduard °1891 +1892
 • Prosper °1896 +1975 x in 1921 met Lisa Fourie °1893 +1970 Landbouwer te Hoegaarden ( Tiensestraat 85)

Na de dood van zijn vader in 1915 zette Prosper, samen met zijn moeder, het landbouwberoep verder.

Van nov. 1919 tot maart 1920 werd hij voor een beperkte militaire dienstplicht opgeroepen te Antwerpen bij het 7e Linie Regt. en voor een korte kampperiode. te Beverlo in juni 1920.

Op 16 april 1921 trad hij in het huwelijk met Lisa Fourie (dochter van Alphonse Fourie en Rosalie Callaert). Zij vestigen zich op het pachthof, dat na de dood van zijn moeder in 1929, definitief op hem overging.

Uit hun huwelijk sproten zes kinderen:

– François °1921 +1921
– Rosa °1922 x met haar kozijn August Van Nerum (°1922 zoon van Jules Van Nerum en Julie Vanmol)

– Mathilde °1924 x met Paul Thiry uit Bost. Groothandelaar in verven te Leuven
– Clement °1925 +1984 x met Marie Louise Desmet
– Charles °1929 x met Lucienne Vanmol uit Tienen Drogist te Tienen.
– Edmond °1932 +1932

Prosper Van Nerum was de laatste pachter op het oude pachthof Maes. Hij stopte het landbouwen in 1961 en het waren zijn schoonzoon en dochter August en Rosa Van Nerum, die er een groothandelszaak instelden van tapijten en binnen – interieur.

Na de dood van Lisa Fourie (1970) en Prosper Van Nerum (1975) traden hun kinderen uit de onverdeeldheid waardoor bij notariele overeenkomst, het pachthof op Rosa en August Van Nerum overging.

Zij lieten het ganse complex restaureren en aanpassen en lieten in 1987 de groothandelszaak over aan hun enige dochter Liesbeth (1953).

Kaart

KBR Het oude pachthof Maes - handelzaak Van Nerum

Het oude pachthof ” Maes”, later ” ” Davidts” genaamd is reeds meer dan 100 jaar (sinds 1893) in ‘t bezit van de familie Van Nerum.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email