Ga naar de inhoud

Onwaardig bijgeloof in het Hoegaardse Kapittelhuys

Dokument uit het kerkarchief

In het kerkarchief van Hoegaarden, tussen oude testamenten, jaargetijden enz; bevond zich een “oudt boexken”, waarschijnlijk nagelaten door Plebaan Jan Van der Putte (°1635 +1712), met aantekeningen over het Kapittel en de aldaar heersende wantoestanden en misbruiken, door de kanunniken bedreven tussen de jaren 1663 en 1684.

Later zou Deken Henricus Sweerts (°1708 +1785), die met de Kapittel-heren overhoop lag, er een los blad bijvoegen, getiteld,

“Het desolaete by-geloof van de Canonicken”. Met misprijzen beschreef hij “wat up 7 july 1777 ten huyse vant Capittel is gepasseert”.

Het desolaete by-geloof van de Canonicken

De tekst luidde als volgt:

7 Canonicken vast-houdende elck eene fakkel en aen malckander gebonden met eenen zeel van 7 knoopen, hebbe, geplant elck hunnen boom in heptagoen [1], hunne naem gevende ende verbeeldende eene deugdsaemheyd.
Voorts syn die Canonicken 7 maels biddende en zingende rond elcken boom gegaen en so 7 daeghen tereke
Up die 7ste dagh hebben dieselve Canunicken op eenen steenen tabernacle, 7 faizanten als offerbeesten geset, ende eenen feestmaal gehouden van 7 geregten met up den disch eene girandole (kandelaar) met
7 armen.

De veelderley wijnen hebben het septemvir (7 manschap) droncken gemaekt, derwyse dat zy zig self vergeeten hebben ende door hunne onweerdighe gebruyken, en onbetaemlycke daeden het Geloof bespot”.

We weten niet wie die 7 kanunniken waren, maar we kennen wel de namen van enkelen onder hen die er toen verbleven en hun rijkbedeelde prebenden opstrijkten.
Het waren:

  1. Joannes Cremers (sinds 1759)
  2. Urbanus Stauber (1761)
  3. Conrardus Tritsmans (1771 en geboren rond 1730)
  4. Antonius Durbuto (1771 en geboren rond 1747)
  5. Arnoldus Sluis (1772)
  6. Gerardus Fournaux (1772)
  7. Franciscus de Retenisse (geboren rond 1749)

Het is onbegrijpelijk hoe Vice-Decanus Hermanus van Leeuwen, zulke praktijken toeliet, of was hij afwezig ?

De oudste bomen uit het Kapittelhuys konden worden geidentificeerd, maar de plaats waar zij in heptagoon werden geplant, kon tot heden niet worden weergevonden. Navorsingen zijn echter aan de gang en het resultaat ervan zal later worden kenbaar gemaakt.

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email