Ga naar de inhoud

Het huis genaamd : "de Ossekop"

Het huis genaamd : “de Ossekop”

Over Hoegaardse gebouwen werd reeds heel wat gepubliceerd. Nu willen wij een paar huizen uit de Koffiestraat [1]  in het daglicht plaatsen.

Oorspronkelijk vormden de huizen nrs 10 en 12 één geheel. De bouw van het kompleks situeert zich in de 1ste helft van de XVIIIe eeuw. De gebouwen, of liever het gebouw, waren eigendom van de brouwers- en schepen familie Le Brasseur.

In 1802, na de dood van Schepen Antoine Le Brasseur – de jonge – erfde zijn jongste dochter Gertrude (°1797) het huis, ze trad in 1822 in het huwelijk met Petrus Meddaerts (°1795) uit Melkwezer. 

Beenhouwer “Ossekop” Meddaerts

Van beroep was deze slager en richtte in dit huis een vleeswinkel op. Op een uithangbord prijkte een ossekop, met als onderschrift “A la tête de boeuf”. Een paar “annexen” [2] verkocht hij aan François Sneyers.

Na hun dood (Gertrude stierf in 1840 en Petrus in 1845) ging het eigendom over op hun minderjarige kinderen: Jean (°1826), Eugène (°1829) en Constance. Wanneer deze later uit onverdeeldheid traden, werd Eugène de enige eigenaar.

Herberg “In de Ossekop” 

Deze trouwde in 1867 met Josephine Dotremont (°1828 +1890) en opende een herberg “In de Ossekop”, en zo de oude naam bewaarde. Zijn broeder Jean was in 1858 gehuwd met Ermelinde Capelle en had zich als landbouwer gevestigd te klein Overlaar.

Bureel suikerfabriek 

In 1865 werd te Hoegaarden de eerste suikerfabriek opgericht. Wegens plaats gebrek werd naar een geschikt lokaal gezocht om als bureel ingericht te worden. De medestichter notaris Alexander Putzeys , die op de hoek van de Koffiestraat en Doelstraat woonde, kwam met Meddaerts tot een overeenkomst. Meddaerts maakte in zijn eigendom een plaats vrij, waar het bureel van de suikerfabriek ondergebracht werd. Hij richtte een eet- en feestzaaltje in en stel de enkele genummerde logeerkamers ter beschikking in het huidige nr.10.

Afbeelding : EUGENE MEDDAERTS met vrouw en kinderen

In het nr. 12 werd langs de achterzijdekleine kamers voor koetsiers, knechten en meiden aangelegd. Heel het bovenverdiep kon afgesloten worden met een mas sieve eiken deur. Wellicht waren er ook toen reeds voorvaderen van ons huidig dievenbestand aktief. Het nr. 12, met de grote inrijpoort had eveneens stallingen.

Ossekop : een welvarende zaak

Vanaf dat ogenblik werd “de Ossekop” een welvarende zaak. De beheerders van de fabriek hielden er hun vergaderingen, suikerfabrikanten kwamen er samen, vertegenwoordigers bleven er logeren, ook accijnsbedienden, o.a. een zekere Lefevre uit Antwerpen, die zijn naam kraste in de eiken deur. Het personeel werd er uitbetaald, de boeren haalden er hun leveringsbons af. Kortom een druk bezochte instelling.

Het uithangbord “de Ossekop” was de halte van vele voermannen, die er zich konden verfrissen en opwarmen, uiterlijk en innerlijk. Dat er bij het einde van de bietencampagne menig feestje gebrouwen werd, staat buiten kijf.

In deze gebouwen werden de kinderen van het gezin Meddaerts-Dotremont geboren. Namelijk: Anastasie, Achille “Chil uit de Ossekop” en Marie. 

Achille zou later gemeenteontvanger van Hoegaarden worden en zich in ” ‘t Cleyn Paradys” vestigen (in de Pastorijstraat). Hij was de peter van Julien Van Nerum uit ‘t Nieuwhuys. 

Hij verkocht het in twee delen: deel 1 (nr.10) aan Prosper Van Nerum (°1864 +1941), schoenmaker, en deel 2 (nr.12) aan Louis Celis, varkenskoop man [3] (1)

Prosper Van Nerum richtte zijn huis in als een schoenmakerszaak en liet het uithangbord verdwijnen, dat toen al zijn betekenis had verloren en na zijn glorietijd als afspanning reeds afgezwakt was tot “café”

Bij erfenis ging het huis nr.10 na 1946 over op zijn nichtje Marie-Barbe, Félicie Stockmans (°1903), dochter van zijn zuster Blandine en waarvan zijn echtgenote Barbe Félicie Maes meter was.

(1) Bij akte verleden voor de notarissen Rosseuw (Tienen) en Putzeys (Hoegaarden) op 24 februari 1902. Bijzondere voorwaarde: De gevel tusschen de huizen van loten een en twee zal toebehoren aan de koopers van die loten en op de geheele grootte van het huis van lot een. De dry deuren (kelder, gelijkvloers en verdiep) in deze gevel zullen in metsing en op gemeente kosten toegemaakt worden, het hout ervan komt toe aan beide koopers.

Afbeelding: Arthur Putzeysstraat. Links vooraan het nr 10, ernaast het no 12 verbouwd tot winkel)

Afbeelding: Centraal op de dwarse lijn: een pijltje dat verwijst naar 353 a , waar het kompleks ligt. Centraal, op de dwarse lijn: een pijltje dat verwijst naar 353 a, waar het kompleks ligt

Kort nadien werd het huis verkocht aan haar schoonzoon Alfons en dochter Romaine. Het echtpaar Alfons Veroeveren-Lebegge betrekt nog steeds deze woning.

In het boek “Bouwen door de eeuwen heen” blz. 158 wordt het huis beschreven als volgt: ” uit zandsteen uit de XVIIIe eeuw, zijgevels voorzien van schouderstukken. Rechthoekige vensters en deur verrijkt met een weinig uit springende sleutel.

Over het bestaan van een uithangbord bestaan er twijfels. Inderdaad , tussen de vensters van gelijkvloers en verdiep, zijn grote witte zandstenen, waarop bij aankoop door Alfons en Romaine nog onduidelijk leesbaar was “Tête de Boeuf”, overschilderd met “Café”, gedeeltelijk verwijderd, maar nog steeds goed leesbaar, en daar bovenop “Chaussures”.

Een anekdote: De genummerde kamers.

Tot slot van deze wetenswaardige, maar uiteraard toch wat saaie stof, een waar gebeurd verhaal. 

Bij een rondleiding in “De Cuype” langs Hoegaardens mooiste plekjes, kwam de groep met een 7 tal Hasseltse leraars langs de A. Putzeysstraat nr.10, en waar Romaine het volgende verhaal aanhaalde: dit was hier ooit een afspanning, trouwens de kamers zijn nog steeds genummerd. 

Een van de leraars zei: mevrouw, U kunt veel beweren. Wat zij niet wisten en wat Roma ine niet verwachtte, gebeurde. Wel, zei Roma ine, kom U dan zelf overtuigen. Gans verwonderd trokken de 7 leraars met Romaine naar boven, zij waren gans overbluft dat Romaine maar zo die woning binnen stapte en rechtstreeks naar boventrok.

Nadien werd er nooit meer gewag gemaakt van die genummerde kamers !!!!

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email