Ga naar de inhoud

Brouwerij Loriers

Brouwerij Loriers I

achtereenvolgens Jacques Phil – Gustave – Philibert – sec. B302

Gelegen Stoopkensstraat over de vroegere magazijnen van de Hugardia. Was eigendom van Jacq. Philippe Loriers. Burgemeester van Outgaarden. De brouwerij bestond reeds in 1753 maar werd vergroot in 1837.
Had ook bij “den Duc” brouwsels vervaardigd.

Rond 1905 nam Gustave Loriers de brouwinstelling van Godts (voorheen Falla) over, waar hij zich op moderne voet inrichtte

Brouwerij Loriers II

sec. E399
In bezit genomen in 1889. Gelegen in de huidige Br. Lorierstraat.

Het verval van al deze grote brouwerijen eind XIXe eeuw maakte voor Gustave Loriers echter de baan open om weldra alle andere brouwerijen te overvleugelen

In 1898 had hij reeds een ereprijs bekomen voor de beste jenever ofschoon zijn voorganger Jacques Philippe tot dan slechts wit bier had gebrouwd. Maar nu zou Gustave ook het blond en bruin bier op de markt brengen.

In 1930 stelde Philibert Loriers het brouwen op lage gisting in, stichtte de likeurstokerij Hougardia en richtte zich in op moderne voet. Nieuwe bieren werden vervaardigd en sindsdien geraakte ” de Grote Brouwerijen van Hoegaarden” tot ver in het buitenland bekend.

In 1930 behaalde Loriers de grote prijs op de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen en 5 jaar later te Brussel.

In 1937 bekwam de brouwerij het diploma van uitmuntendheid op het Intern. Congres van Kunsten en Techniek, toegepast in de voedingsnijverheid. Het volgend jaar werd hen te Praag door het Intern. Voedingsinstituut soortgeliik diploma toegekend.

In 1939 was het te Londen dat zij het diploma van uitmuntendheid verkregen tijdens de “Conference and Competitions for the Brewery Trade”. Het hoogtepunt werd bereikt te Luik in hetzelfde jaar op de Intern. Ten toonstelling van de Watertechniek, waar hun het Erediploma werd overhandigd.

Gebouwen van de voormalige brouwerij Loriers, Brouwerij Loriersstraat nr. 1 

Nieuwe bieren

HIRSCH PILS

Sterk geconcentreerd en laag gegist, helder van kleur met een heerlijke lessende bittere smaak. Werd de Koningin der Pilsen genoemd.

DORTOR 

Op lage gisting gebrouwd onder druk, kon met de beste buitenlandse bieren wedijveren.

DAS

Hoog gistingsbier voor fijnproevers gebrouwd met caramel en amber geparfumeerde mouten, op een ondergrond van fijne bitterheid, proeft men de heer lijke geur van de hop uit het graafschap Kent. Immer opbruisend met overvloedige schuim was het de champagne onder de bieren.

Opgeslorpt door ARTOIS Leuven

De grote en vermaarde brouwerij Loriers bleef ook niet gespaard en kwam eveneens in moeilijkheden.

In 1962 werd zij opgeslorpt door “Artois” uit Leuven, ofschoon het Dasbier tijdelijk verder te Hoegaarden werd gebrouwd.

De verdraaide waarheid over de Brouwerij Loriers

De verdraaide waarheid over de Brouwerij Loriers

In 1953, ter herinnering aan de zogezegde 200 ste verjaring van haar stichting, gaf de Brouwerij Loriers uit Hoegaarden een publicitair boekje uit, waarin een korte historiek stond. die een bondig over zicht moest geven van de evolutie der brouwerij. 

Helaas in deze historiek werd de waarheid zodanig verdraaid en verkracht. door foutieve data. dubbelzinnige vermeldingen en tegenstrijedige gegevens, dat de geschiedkundige waarde van het werk er veel bij verloor, 

Het ligt echter geenzins in onze bedoeling de auteurij of de drijfveer” hiervan op te zoeken, maar wij willen wel gevolg geven aan een aanvraag om de zaak trachten recht te zetten. teneinde alle latere twijfel uit te schakelen. 

De in 1953 gepubliceerde tekst vermeldde een achttal wel bepaalde pun tenig die wij in deze bijdrage een voor een zullen behandelen. 

Punt 1 

De twee gebroeders Loriers, afkomstig uit Nancy, zouden in 1685, ingevolge de intrekking van het “Edict van Nantes” door Lodewijk XIV, naar Haspengouw zijn uitgeweken. 

Antwoord: Deze mooie theorie houdt geen steek, vermits een recht streekse voorvader van het brouwersgeslacht Loriers uit Hoegaarden, met name Nicolas Lauriers reeds in 1622 geciteerd werd in een akte, in betrekking met zijn zoon Anthoen landbouwer te Laar.

Deze Nicolas, rond 1560/70 geboren, was reeds in ons land gevestigd, lang voor de intrekking van het Edict van Nantes. Het is echter wel juist dat de Loriers. voorheen Laurier(s), vroeger in Waals Haspengouw gevestigd waren en naar Laar zijn overgekomen, waardoor hun naam vervlaamst werd (zie Mémorial de la famille Loriers 1983) 

Heeft de auteur van de korte historiek misschien getracht, een dubbele spectaculaire en publicitaire afkomst op te bouwen voor het geslacht Loriers, t.t.z. “fransman” en tegelijkertijd “Hugenoot”. 

Punt 2

Vanaf die periode (dus 1685) zouden zij te Hoegaard en brouwerijen van wit bier hebben uitgebaat, 

Antwoord: Dit is onmogelijk, gezien de eerste brouwer Loriers (Philippe Jacques), geboren te Wommersom rond 1799, pas na 1830 te Hoegaarden verscheen, waar hij gewone huurbrouwer werd bij de “Duc” (Servais Dotremont) op de Beek, om slechts rond 1837 zijn eigen brouwerij te openen in de Stoopkensstraat, (perceel B 302 uit de Kadastrale Legger Popp) 

Punt 3

Een muursteen “Anno 1735” die de stichtingsdatum van de Brouwerij Loriers moest weergeven, zou in 1793 bij de slag van Neerwinden, door een verloren kogel beschadigd geweest zijn, afgevuurd door een dronken bende, die Hoegaarden was binnengevallen, aangelokt door het goede bier. 

Antwoord: De zaak van de beschadigde muursteen heeft een reukje, maar interesseert ons in mindere maten.

Hoofdzaak is “anno 1735” als stichtingsdatum van de brouwerij en dat is onjuist, (zie antwoord op punt 1) De brouwerij van Philippe Jacques Loriers in de Stoopkensstraat werd in 1709 “‘t groet paenhuys” genaamd en stond op naam van brouwer Bernard Vandermolen.

Na diens dood in 1743 zette zijn weduwe de zaak voort.

Van rond 1753 komt de naam Vandermolen uit “het groet prenhuys” niet meer voor in de registers van de brouwteksen. Heeft de wed. Vandernolen toen haar zaak stop gezet.

Werd “groet paenhuys” in 1757 door een andere brouwer overgenomen, die er bij deze gelegenteid, een muursteen aan brachte 

Anno 1735 17 blijft een raadsel, maar heeft zeker niets te maken met Loriers, die pas in 1837 in ” ‘t groet paenhuys” zijn eigen bier begon te brouwen. 

Punt 4

Philippe Jacques Loriers toonde zijn gehechtheid aan het nieuw vaderland (van zijn voorouders) door zich te onderscheiden tijdens de gevechten ter bevrijding van Brabant en werd vereerd met het Ijzeren Kruis. 

Antwoord: Dat is juist, met uitzondering dat hij niet het ijzeren Kruis, maar wel het “Herinneringskruis 1830” ontving.
Hij werd ook Ere-Voorzitter van de vereniging der Vrijwilligers van het kanton Tienen en Burgemeester van Outgaarden, waar hij in 1846 in het nuwelijk trad met Virginie Vanden Schilde. 

Punt 5

De instelling van de gebroeders Loriers werd in 1837 gewijzigd, tot op det ogenblik een gewoon huis in witte Gobertangesteen kreeg een brouwinstelling bij. En om het landbouwgedeelte van de uitbating te bevorderen, drongen zich vergrotingen op. Een ruime hoeve van zuivere Brabantse stijl, met een prachtig hoofdgebouw, omvatte voortaan de ganse instelling. Het oude woonhuis was een stokerij, die later overging op de zustervereniging “Hougardia”

Antwoord: Dit is de meest verwarde zin van het ganse verhaal, Er was op dat ogenblik nog geen sprake van de gebroeders Loriers, want Philippe Jacques Loriers stond als alleen-eigenaar vermeld van het huis met de brouwerij en land, groot 16 a. 80 ca. (perceel B 302b, c.en d), terwijl zijn broeder Constant handelaar was te Tienen en ander broeder Charles-Emmanuel jeneverstöker in de Cruysblock te Hoegaarden. 

Wijzigingen werden er zeker uitgevoerd, want als Philippe Jacques in 1337 zijn brouwerij in ‘t groet paenhuys openstelde, zal hij er zeker en vast veranderingen hebben laten aanbrengen.

Doch de aanschaffing van de ruime hoeve in Brabantse stijl is louter fantasie. Hier bedoelde de auteur de latere grote brouwerij Loriers (huidig bierdepot Finectar), maar deze brouwerij stond op dat tijdstip op naam van weduwe Falla (zie kadastrale legger Popp art. 272) en zou later nog op J.B. Godts Overgaan, alvorens Loriers er zich vestigde.

En tenslotte kon er geen sprake zijn van een oud woonhuis, waar een stokerij kwam die later op de zustervereniging “Hougardia” overging gezien het perceel B327 waarop de Hougardia werd gebouwd in 1860, nog altijd labeurgrond was op naam van Henri Nijs, kabarethouder te Hoegaarden (zie Popp art. 614) 

Punt 6

68 jaren later (1905) werd door Gustave Loriers aan de kleine brouwerij voor wit bier, een brouwerij voor blond en bruin bier gevoegd. 

Antwoord: Gustave Loriers ( 1855 + 1915). was de zoon van Philippe Jacques, die zijn vader in 1895 als brouwer had opgevolgd.
Na de dood van Godts in 1879 nam hij bezit van de in punt 5 vermelde ruime hoeve (huidig bierderot Finectar). Deze hoeve met brouwerij (perccel E 399) werd in 1832 gebouwd door Henricus Talla en kwam nadien nog in handen van Dr. Godts, om pas na hem door Loriers te worden omgevormd in wat genoemd werd “de Grote Brouwerijen van Hoegaarden”.

Het is daar dat Gustave Loriers buiten het wit bier ook blond en bruin bier begon te brouwen en zich geleidelijk op moderne voet inrichtte. 

Punt 7

In 1930 stelden de gebroeders Loriers, onder impuls van Philibert Loriers, de nieuwe brouwerij voor lagé gisting in. 

Antwoord: Dit is juist de gebr. waren toen Jules en Philibert. 

Punt 8

In 1940 tijdens de 18 daagse veldtocht werd de muursteen “dar( 1753” door een schrapnell beschadigd. 

Antwoord: Toen Loriers zijn brouwinstelling van uit de Stoopkensstraat overbracht naar de huidige brouwerij Loriersstraat, heeft hij die muur steen Anno 1753′ meegebracht en het was rond deze steen, dat de all teur in 1953 de historiek opbouwde, om 200. jaar brouwgeschiedenis te kunnen schrijven, terwijl het in werkelijkheid slechts 116 jaar gold ( 1837 – 1953) 

NB

NB, ‘ Door “bierciepot FINECTAR” bedoelen wij natuurlijk het ganse oude brouwerscomplex Loriers, gelegen tussen de Brouwerij Loriersstraat en het Kauterhof

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email