Ga naar de inhoud

De verdraaide waarheid over de brouwerij Loriers

Inleiding

In 1953, ter herinnering aan de zogezegde 200 ste verjaring van haar stichting, gaf de Brouwerij Loriers uit Hoegaarden een publicitair boekje uit, waarin een korte historiek stond, die een bondig overzicht moest geven van de evolutie der brouwerij. Helaas in deze historiek werd de waarheid zodanig verdraaid en verkracht, door foutieve data, dubbelzinnige vermeldingen en tegenstrijdige gegevens, dat de geschiedkundige waarde van het werk er veel bij verloor.

Het ligt echter geenzins in onze bedoeling de “auteur” of de drijfveer” hiervan op te zoeken, maar wij willen wel gevolg geven aan een aanvraag om de zaak trachten recht te zetten, teneinde alle latere twijfel uit te schakelen.
De in 1953 gepubliceerde tekst vermeldde een achttal wel bepaalde punten, die wij in deze bijdrage ben voor een zullen behandelen.

Punt 1

De twee gebroeders Loriers, afkomstig uit Nancy, zouden in 1685, ingevolge de intrekking van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV, naar Haspengouw zijn uitgeweken.

Antwoord:

Deze mooie theorie houdt geen steek, vermits een rechtstreekse voorvader van het brouwersgeslacht Loriers uit Hoegaarden, met name Nicolas Lauriers reeds in 1622 geciteerd werd in een akte in betrekking met zijn zoon Anthoen landbouwer te Laar. Deze Nicolas, rond 1560/70 geboren, was reeds in ons land gevestigd, lang voor de intrekking van het Edict van Nantes.

Het is echter wel juist; dat de Loriers, voorheen “Laurier(s), vroeger in Waals Haspengouw gevestigd waren en naar Laar zijn overgekomen, waardoor hun naam vervlaamst wer. (zie Mémorial de la famille Loriers 1983)

Heeft de auteur van de korte historiek misschien getracht, een dubbele spectaculaire en publicitaire afkomst op te bouwen voor het geslacht Loriers, t.t.z. “fransman” en tegelijkertijd “Hugenoot”.

Punt 2

Vanaf die periode (dus 1685) zouden zij te Hoegaarden brouwerijen van wit bier hebben uitgebaat.

Antwoord:

Dit is onmogelijk, gezien de eerste brouwer Loriers (Philippe Jacques), geboren te Wommersom rond 1799, pas na 1830 te Hoegaarden verscheen, waar hij gewone huurbrouwer werd bij de “Duc” (Servais Dotremont) op de Beek, om slechts rond 1837 zijn eigen brouwerij te openen in de Stoopkensstraat, (perceel B 302 uit de Kadastrale Legger Popp)

Punt 3

Een muursteen ” Anno 1735 ” die de stichtingsdatum van de Brouwerij Loriers moest weergeven, zou in 1793 bij de slag van Neerwinden, door een verloren kogel beschadigd geweest zijn, afgevuurd door een dronken bende, die Hoegaarden was binnengevallen, aangelokt door het goede bier.

Antwoord:

De zaak van de beschadigde muursteen heeft een reukje, maar interesseert ons in mindere maten.

Hoofdzaak is “anno 1735” als stichtingsdatum van de brouwerij en dat is onjuist, (zie antwoord op punt 1).

De brouwerij van Philippe Jacques Loriers in de Stoopkonsstraat werd in 1709 ‘t groet paenhuys” genaamd en stond op naam van brouwer Bernard Vandermolen. Na diens dood in 1743 zette zijn weduwe de zaak voort.

Van rond 1755 komt de naam Vandermolen uit het “groet paenhuys” niet meer voor in de registers van de brouwtaksen. Heeft de wed. Vandermolen toen haar zaak stop gezet. Word “groet paenhuys” in 1755 door cen ander brouwer overgenomen, die er bij deze gelegenheid, een muursteen aanbracht.

Anno 1735 blijft een raadsel, maar heeft zeker niets te maken met Loriers, die pas in 1837 in “it groet paenhuys” zijn eigen bier begon te brouwen.

Punt 4

Philippe Jacques Loriers toonde zijn gehechtheid aan het nieuw vaderland (van zijn voorouders) door zich te onderscheiden tijdens de gevechten ter bevrijding van Brabant en werd verecrd met het Ijzeren Kruis.

Antwoord:

Dat is juist, met uitzondering dat hij niet het ijzeren Kruis, maar wel het “Herinneringskruis 1830” ontving.

Hij word ook Ere-Voorzitter van de vereniging der Vrijwilligers van het Kanton Tienen en Burgemeester van Outgaarden, waar hij in 1846 in het nuwelijk trad met Virginie Vanden Schilde.

Punt 5

De instelling van de gebroeders Loriers werd in 1837 gewijzigd, tot op dat ogenblik een gewoon huis in witte Gobertangesteen kroeg een brouwinstelling bij. En om het landbouwgedeelte van de uitbating te bevordoren, drongen zich vergrotingen op. Een ruime hoeve van zuivere Brabantse stijl, met een prachtig hoofdgebouw, omvatte voortaan de ganse instelling. Het oude woonhuis was een stokerij, die later overging op de zustervereniging “Hougardia”

Antwoord:

Dit is de meest verwarde zin van het ganse verhaal.

Er was op dat ogenblik nog geen sprake van de gebroeders Loriers, want Philippe Jacques Loriers stond als alleen-eigenaar vermeld van het huis net brouwerij en land, groot 16 a. 80 ca. (perceel B 302b, c.en d), terwijl zijn broeder Constant handelaar was te Tienen en ander broeder Charles-Emmanuel jeneverstoker in de Cruysblock te Hoegaarden. Wijzigingen werden er zeker uitgevoerd, want als Philippe Jacques in 1837 zijn brouwerij in ‘t groet paenhuys openstelde, zal hij er zeker en vast veranderingen hebben laten aanbrengen.

Doch de aanschaffing van de ruime hoeve in Brabantse stijl is louter fantasie. Hier bedoelde de auteur de latore grote brouwerij Loriers (huidig bierdepot Finectar) [1], maar deze brouwerij stond op dat tijdstip op naam van wed. Falla (zie kadastrale Legger Popp art. 272) en zou later nog op J.E. Godts overgaan, alvorens Loriers er zich vestigde. En tenslotte kon er geen sprake zijn van een oud woonhuis, waar een stokerij kwam; die later op de zustervereniging “Hougardia” overging gezien het perceel B327 waarop de Hougardia werd gebouwd in 1860, nog altijd labeurgrond was op naam van Henri Nijs, kabarethouder te Hoegaarden (zie Popp art. 614) 

Punt 6

68 jaren later (1905) werd door Gustave Loriers aan de kleine brouwerij voor wit bier, een brouwerij voor blond en bruin bier gevoegd.

Antwoord:

Gustave Loriers ( 1853 + 1915). was de zoon van Philippe Jacques, die zijn vader in 1885 als brouwer had opgevolgd. Na de dood van Godts in 1879 nam hij bezit van de in punt 5 vermelde ruime hoeve (huidig bierdepot Finectar). Deze hoove met brouwerij (perccel E 399) werd in 1832 gebouwd door Henricus Falla en kwam nadien nog in handen van Dr. Godts, om pas na hem door Loriers te worden omgevormd in wat genoemd werd “de Grote Brouwerijen van Hoegaarden” Het is daar dat Gustave Loriers buiten het wit bier ook blond en bruin bier begon te brouwen en zich geleidelijk op moderne voet inrichtte.

Punt 7

In 1930 stelden de gebroeders Loriers, onder impuls van Philibert Loriers, de nieuwe brouwerij voor lage gisting in.

Antwoord:

Dit is juist de gebr. waren toen Jules en Philibert.

Punt 8

In 1940 tijdens de 18 daagse veldtocht werd de muursteen “Anno 1753” door een schrapnell beschadigd.

Antwoord:

Toen Loriers zijn brouwinstelling van uit de Stoopkensstr. overbracht naar de huidige brouwerij Loriersstraat, heeft hij die muur- steen “Anno 1753” meegebracht en het was rond deze steen, dat de au- teur in 1953 de historiek opbouwde, om 200 jaar brouwgeschiedenis te kunnen schrijven, terwijl het in werkelijkheid slechts 116 jaar gold (1837 – 1953 )

Historique


C’est en 1685 que les deux frères Loriers de Nancy, se réfugient en Hesbaye à la révocation de l’édit de Nantes dans ce pays de sources et par Louis XIV. Dès cette époque, ils exploitent à HOUCAERDE des brasseries de bière blanche », de fontaines, où mème on avait cultivé la vigne jusqu’à la fin du XVI siècle.

Il est certain que la mention « Importantes brasseries renommées » qui figure sous la rubrique HOUCAERDE dans le dictionnaire Historique et Géographique des Communes de Belgique, désigne l’entreprise des frères Loriers, dont la prospérité ne fit que s’accentuer au cours des ans, malgré les nombreux combats qui eurent lieu aux environs de Hougaerde.

Lors de la bataille de Neerwinden, en 1793. une bande de soudards probablement alléchés par la bonne bière qui coulait à Hougaerde, envahit le village, et dans l’échauffourée qui accompagna leur arrivée, une balle égarée détériora l’écusson portant le millésime « 1753» date de la fondation des brasseries.

Philippe-Jacques Loriers, marquant son attachement à la patrie d’adoption de ses pères, s’illustra au cours des com- bats de la libération du Brabant en 1830. Il fut décoré de la Croix de Fer.

En 1837, l’installation des Frères Loriers fut modifice. Jusqu’alors, une simple maison d’habitation en pierres de Gobertange attenait à un bâtiment brassicole. Le développement de la partie agricole de l’exploitation nécessitera des agrandis- sements.

Une spacieuse ferme du plus pur style brabançon, avec un luxueux corps de logis, abritera desormais toutes les instal- HOUGARDIA . laquelle lations. L’ancienne habitation deviendra une distillerie, qui sera reprise plus tard par la sociéte soeur a produit les fines liqueurs La Gerbe d’Or
et s’occupe également du commerce des vins et des eaux minérales de sources reconnues par l’Etat belge.

68 ans plus tard, en 1905. Custave LORIERS ajoute à la petite brasserie de “bière blanche” une brasserie de bière blonde et brune, ce qui démontre la prosperite croissante de l’entreprise.

De nos jours. on peut admirer la nouvelle brasserie de fermentation basse qu’éditièrent en 1930 les Frères Loriers sous l’impulsion du grand réalisateur Philibert Loriers. Depuis fors, grâce à un équipement rationnel et des plus modernes, les BRASSERIES DE HOUCAERDE n’ont cesse d’étendre leur renom dans la Belgique entiere.

Notons qu’en 1940, lors de la bataille des 18 jours, un eclat de schrapnell atteignit une fois de plus, sans pouvoir toutefois le détruire, le millesume 1753. fier écusson qui symbolise tant de grandes realisations et une prospérite familiale inebranlable.

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Bronnen en citaten[+]

Print Friendly, PDF & Email